Obchodná verejná súťaž č. 1/2018

Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, 958 23  Partizánske

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 

Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže: Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske

Sídlo:                          Námestie SNP 5, 958 23  Partizánske

Zastúpený:                  Ing. Katarína Hartmannová – riaditeľka školy

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

IBAN:                        SK92 8180 0000 0070 0055 9332

IČO:                           50424891

DIČ:                           2120341509

Zriaďovateľ:               Trenčiansky samosprávny kraj

                                   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 

Predmet nájmu na základe súťaže: Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budovách školy:

 - Námestie SNP 5, Partizánske, zapísanej na LV č. 2851, katastrálne územie Partizánske ako škola, Nám. SNP 224/5, súpisné číslo 224, postavenej na parcele č. 2620/1 v celkovej výmere 1 m2

- Námestie SNP 14, Partizánske, zapísanej na LV č. 2851, katastrálne územie Partizánske ako škola, Nám. SNP 180/14, súpisné číslo 180, postavenej na parcele č. 3238/1 v celkovej výmere 1 m2

 

Účel nájmu: Umiestnenie nápojového automatu na teplé nápoje.

 

Minimálna výška nájomného: 33,20 Eur za 1 m2 podlahovej plochy ročne,

                                                    t.j. 66,40 Eur/2 m2 podlahovej plochy ročne.

V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom.

 

Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú – 1 rok odo dňa uzatvorenia zmluvy.

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Prenájom nápojový automat – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

 

Stredná odborná škola

Námestie SNP 5

958 23  Partizánske

 

V termíne do 27. marca 2018 do 10.00 hod.

 

Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený  alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

 

Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť ani odvolať.

Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

a) identifikačné údaje uchádzača:

    • u fyzickej osoby – nepodnikateľa meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na účely obchodnej verejnej súťaže
    •  u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, výpis zo živnostenského registra alebo z inej úradnej evidencie alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný
    • u právnickej osoby – podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, originál výpisu z obchodného registra

b) bankové spojenie uchádzača

c) navrhovaná výška nájomného za m2/rok.

 

Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

 

Kontaktná osoba: Ing. Daniela Kajanová, tel.: 038/747 91 14

                              e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

 

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený.

V prípade, že sa súťaže zúčastní viac ako jeden uchádzač, bude realizovaná elektronická aukcia, z ktorej vzíde víťaz súťaže.

Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetného nebytového priestoru (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže. S víťazom obchodnej verejnej súťaže bude následne spracovaný návrh zmluvy o nájme predmetných nebytových priestorov.

 

 

 

V Partizánskom, 5.3.2018

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                         riaditeľka školy 

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31