História školy

Povojnové roky sa na Slovensku vyznačovali nebývalým rozvojom hospodárstva a zvlášť priemyselnej výroby. To si vyžadovalo pripraviť do nových výrobných prevádzok veľa nových technikov. Úspechy vo výchove pracovného dorastu, ako i neustály rozvoj v tých časoch modernej fabriky - Závodov 29. augusta v Partizánskom predurčili naše mesto pre sídlo školy, ktorá bude vychovávať kvalifikovaných odborníkov. Existencia školy bez stálej spolupráce a pomoci ZDA bola nemysliteľná.

Častejšie ako názov sa menili názvy odborov. Od úzkej špecializácie sa prechádzalo na širšiu. Prvým dňom, kedy sa začala písať história našej školy bol 1. september 1950. Začiatky novej školy prinášali ťažkosti. Chýbali odborné učebne, kabinety, laboratóriá, dielne, ale kolektív 11 učiteľov sa s nimi úspešne popasoval. Postupne rástol nielen počet tried, ale i učiteľov. Pribúdali nové učebne, laboratóriá, dielne.

V škole bol zriadený aj druhý ročník štúdia tak, že žiaci majstrovskej školy vykonali rozdielové skúšky do druhého ročníka priemyselnej školy. K týmto triedam pribudli aj triedy so zameraním na elektrotechniku, ktoré boli v školskom roku 1954/1955 presunuté do Handlovej. V tomto období už škola pripravovala strednotechnických pracovníkov nielen pre ZDA, ale pre celé Slovensko. Zlepšovala sa vybavenosť školy, menila sa aj štruktúra študijných odborov a ďalej sa zvyšovali počty tried a žiakov.

V školskom roku 1959/1960 sa otvorila prvá trieda odboru mechanická technológia výroby obuvi. O štyri roky neskôr mechanická technológia kožiarskeho priemyslu. Prvú triedu odboru chemická technológia kože sme otvorili v školskom roku 1970/1971. Tento odbor sa stal priamym pokračovateľom študijného odboru garbiarstvo. Strojárstvo, technológia výroby obuvi, chemická technológia kože sa stali nosnými študijnými odbormi.

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch škola zaznamenala ďalší rozvoj či už nových študijných odborov, vo vybavenosti odborných učební aj v počte žiakov. Priestory školy už nestačili, a tak do školskom roku l988/89 sme využívali aj učebne bývalej ZDM, kým sme za pomoci pracovníkov našej školy neodovzdali do užívania novú časť prístavby. Tieto priestory umožnili zriadenie odborných učební, napr. konštruovania a modelovania obuvi, výpočtovej techniky, ktoré vďaka modernej didaktickej technike priniesli progresívne metódy a postupy do vyučovacieho procesu. Práca sa stala zábavou v nových šijacích, nástrojárskych, zámočníckych a sústružníckych dielňach. V školskom roku l989/90 sa v odbore výroba obuvi a galantérneho tovaru vytvorilo zameranie výroba galantérneho tovaru. Narastajúca potreba väčšieho počtu stredných technických kádrov v odbore výroba obuvi vyvolala otvorenie štúdia popri zamestnaní.

Udalosti roku 1989, ktoré naštartovali podstatné zmeny v celej našej spoločnosti, sa nemohli nepremietnuť aj do života školy. Počiatočnú eufóriu a úsilie o demokratizáciu a humanizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu postupne nahradila každodenná realita práce v nových zmenených podmienkach. Pred pedagogickým zborom stála úloha zmeniť časť učebných plánov, osnov a obsahu jednotlivých predmetov. Dnes, s odstupom času, môžeme konštatovať, že základné ciele boli splnené. Na začiatku desaťročia sme najviditeľnejšie zmeny zaznamenali vo vyučovaní cudzích jazykov, kde dominantný ruský jazyk predstihla angličtina a nemčina. Dostatok kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov umožnil na SPŠ vytvárať skupiny s menším počtom žiakov a organizovať vyučovanie tak, aby takmer sto percent novoprijatých žiakov mohlo pokračovať v štúdiu toho jazyka, ktorý sa učili na základnej škole. Dnes sú k dispozícii dve jazykové učebne, audiovizuálna technika, moderné pomôcky a učebnice.

Deväťdesiate roky priniesli aj modernizáciu výpočtovej techniky a rozvoj jej využitia. Rozšírilo sa a inovovalo vyučovanie ekonomických predmetov, najmä v súvislosti so zriadením nového študijného odboru technické a informatické služby v školskom roku 1993/94. Súčasťou učebného plánu študijného odboru TIS zameraného na obuvníctvo sú aj technika administratívy, informatika a výpočtová technika, konštruovanie obuvi na počítačoch a dva cudzie jazyky.

V školskom roku 1990/91 bola popri odbore VOGT otvorená jedna trieda nového študijného odboru umeleckého zamerania modelárstvo a návrhárstvo obuvi a módnych doplnkov. Ďalšia trieda bola otvorená v školskom roku 1995/96. Záujem o tento druh štúdia, úspechy a uplatnenie sa jeho absolventov prispeli k tomu, že dnes je tento odbor pevnou súčasťou profilu SPŠ a jej značkou.

V súčasnosti študuje na SPŠ 194 žiakov v 5 študijných odboroch o ktorých sa viac dozviete tu.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31