Zámer priameho nájmu č. 1/2018

Zámer priameho nájmu č. 1/2018 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

v správe Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske

 

Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

Nebytové priestory o celkovej výmere 169,74 m² nachádzajúce sa na prízemí a na prvom poschodí v budove Strednej odbornej školy na ulici Školská 1700/2B, Partizánske, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1700, postavenej na parcele č. 3230.

 

Miestnosť číslo

Dĺžka

Šírka

Plocha spolu

Nová prístavba

13

kabinet

2,70

7,80

21,06

14

učebňa

11,60

7,80

90,48

15

ateliér

5,00

7,80

39,00

29

kabinet

3,00

6,40

19,20

Spolu

169,74

 

2. Minimálna cena nájmu: 33,20 €/ m²/rok bez DPH

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom - energie a komunálny odpad.

 

3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 11.4.2018 do 10.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 11.4.2018 do 10.00 hod.

 

4. Doba nájmu: 1 rok

 

5. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/m²/rok bez DPH, účelu využitia priameho nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“  na adresu školy:

Stredná odborná škola,  Námestie SNP 5,  958 23  Partizánske

Kontakt : 038/7479114

 

6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

meno: Ing. Kajanová  e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

 

V Partizánskom dňa 19.3.2018                       

                                                                                         Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                          riaditeľka školy


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30