Pracovný poriadok

Pracovný poriadok

pre pedagogických zamestnancov  a ostatných  zamestnancov

 

Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske

Námestie SNP 5, 958 23  Partizánske

(skrátený názov „SOŠ Partizánske“)

 

Partizánske, október 2016

 

Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23  Partizánske  vydáva podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 12 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a po predchádzajúcom súhlase Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri SOŠ  Partizánske a Základnej organizácie Nových školských odborov pri SOŠ Partizánske tento pracovný poriadok:   

 

I. časť

 

Čl. 1

Rozsah  pôsobnosti

 

1/   Tento pracovný poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov  Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske (ďalej len „zamestnávateľ“). 

 

2/  Na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohôd, sa pracovný poriadok vzťahuje len vtedy, ak to vyplýva z jeho ďalších ustanovení, z ustanovení pracovnoprávnych predpisov a z uzavretej dohody.

 

3/   Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy (ďalej len „zamestnanec školy“).

 

4/   Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci pedagogický zamestnanec (ďalej len „pedagogický zamestnanec“).

 

5/   Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odborným zamestnancom je aj vedúci odborný zamestnanec (ďalej len „odborný  zamestnanec“).

 

6/   Nepedagogickí zamestnanci sú ostatní zamestnanci školy, ktorí vykonávajú pracovné činnosti v pracovnom pomere pre zamestnávateľa, ktoré nie sú pedagogickou činnosťou v zmysle § 3 ods. 2 a odbornou činnosťou podľa § 4 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

7/ Pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia Zákonníka práce (ďalej len „ZP“), zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona 317/2009 Z. z.“) zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon 552/2003 Z. z.“) a zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 553/2003 Z. z.“) so zohľadnením špecifík školy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) a ostatných všeobecne záväzných predpisov v školstve podľa osobitných podmienok ZŠ.

 

 

 

 

 

Čl. 2

Oprávnenosť  konať v  pracovnoprávnych   vzťahoch

 

1/ V pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje zamestnávateľ vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske je právnická osoba. Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere k zamestnávateľovi a ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jej pokynov za plat alebo odmenu.

 

2/   V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán – riaditeľ školy.

 

3/ Právne úkony za zamestnávateľa voči riaditeľovi robí orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval.

 

4/   Iní zamestnanci zamestnávateľa môžu vykonávať právne úkony v mene zamestnávateľa  v rozsahu a za podmienok určených pre funkciu, ktorú vykonávajú len na základe písomného poverenia.

 

5/   Zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby vykonávali určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

 

6/  Vedúci zamestnanci zamestnávateľa, ako aj ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia  zamestnávateľa, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny v zmysle a rozsahu ich poverenia.

 

 

II. časť  Pracovný  pomer

 

Čl. 3

Vznik pracovného pomeru

 

1/  Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný zisťovať, či uchádzač o jej uzavretie spĺňa predpoklady výkonu  práce vo verejnom záujme podľa § 3  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v prípade pedagogických a odborných zamestnancov aj podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.  a to, či :

a)      má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b)      je bezúhonný, pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

c)      spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ SR  č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a  osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

d)      má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis,

e)      v prípade pedagogických a odborných zamestnancov sa požaduje preukázanie zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. a ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.,  

f)       bol zvolený a  vymenovaný, ak ide o vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom,    

g)      má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak vyučuje náboženstvo,  

 

2/   Zamestnávateľ môže od uchádzača, ktorý sa uchádza o prvé zamestnanie vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od uchádzača, ktorý už bol zamestnaný požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenie o zamestnaní.

 

3/   Zamestnávateľ má právo

a) vyžiadať od uchádzača príslušné doklady preukazujúce spĺňanie predpokladov na       vykonávanie práce vo verejnom záujme a vyplnené formuláre súvisiace s prijatím do pracovného       pomeru (dotazník, čestné vyhlásenie o prekážkach, ktoré mu bránia riadnemu výkonu      práce a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa, potvrdenie o dĺžke zamestnania a o zápočte dôb zamestnania od zamestnávateľa, s ktorým bol predtým v pracovnom pomere, doklady o vzdelaní, prípadne potvrdenie od príslušného úradu práce o dobe vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie),

b)  vyžiadať od uchádzača predloženie prehľadu praxe a zápočtu odpracovaných rokov na         účely dovolenky,

c)   zabezpečiť vstupnú lekársku prehliadku, ak sa táto vyžaduje a je nutná vzhľadom na           prácu, ktorú má vykonávať.

 

4/   V prípade, ak uchádzač spĺňa všetky predpoklady uvedené v čl. 3  bod 1/ tohto pracovného poriadku, je zamestnávateľ povinný oboznámiť ho s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a platovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

 

5/  Pred uzavretím pracovnej zmluvy je potrebné, aby sa zamestnanec podrobil vstupnej lekárskej prehliadke, vyplnil osobný dotazník a predložil potvrdenie o dĺžke zamestnania a zápočte dôb zamestnania od zamestnávateľa, s ktorým bol predtým v pracovnom pomere, prípadne potvrdenie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dobe vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie, doklady o dosiahnutom vzdelaní a výpis  z  registra trestov.

 

6/  Zamestnávateľ nesmie od uchádzača vyžadovať informácie

a)      o tehotenstve,

b)      o rodinných pomeroch,

c)      o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

Zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával.

 

7/ Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, inak je neplatná. Vzniká dňom, ktorý bol v pracovnej zmluve dohodnutý ako deň nástupu do práce. Pracovná zmluva sa uzavrie najneskôr v deň nástupu do práce. Zamestnávateľ je povinný uzavrieť pracovnú zmluvu písomne. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

 

8/ Na uzatváranie pracovných zmlúv s cudzincami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákonníka práce a zákona o výkone práce vo verejnom záujme, pokiaľ predpisy o medzinárodnom práve súkromnom neustanovujú inak.

 

9/   V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť:

a)      druh práce (opis pracovných činností), na ktorý sa zamestnanec prijíma

b)      miesto výkonu práce (obec, organizačná časť alebo inak určené miesto)

c)      deň nástupu do práce.

d)     mzdové podmienky.

 

10/ Zamestnávateľ je v súlade s § 43 a 44 ZP je povinný v pracovnej zmluve uviesť aj ďalšie pracovné podmienky:

a)      pracovný čas

b)      výplatné termíny

c)      výmeru dovolenky

d)     dĺžku výpovednej doby

e)      skúšobnú dobu (skúšobná doba je najviac tri mesiace. Musí byť dohodnutá písomne, inak je neplatná. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. Predlžuje sa o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.) 

 

11/ Ďalej zamestnávateľ uvedie v pracovnej zmluve 

a)  dohodu v zmysle § 57 ZP,

b)  ako aj dohodu v zmysle § 130 ods. 8 ZP,                 

 

12/ Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu. Súčasťou pracovnej zmluvy je opis pracovných činností, ktorými sa podrobnejšie charakterizuje druh práce dohodnutý v pracovnej zmluve, t.j. súhrn pracovných činností (pracovná náplň), ktoré má zamestnanec vykonávať. Výška a zloženie funkčného platu sa oznámi  zamestnancovi samostatným platovým dekrétom (Oznámenie o výške a zložení funkčného platu).

 

13/ Zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami (manželia, druh a družka, rodičia, deti a súrodenci)  nemožno zaradiť tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého.

 

14/ Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, je zamestnávateľ povinný

a)      pri nástupe do zamestnania oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom, a s právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať a s ustanoveniami upravujúcim zákaz diskriminácie,

b)      prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu plat, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh, dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi a pracovnou zmluvou

 

15/ Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

 

16/ Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy upravuje § 53  Zákonníka práce. 

 

17/ Ak zamestnanec dohodol niekoľko pracovných pomerov, posudzujú sa práva a povinnosti z nich vyplývajúce samostatne, ak Zákonník práce alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

 

18/  Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinností, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré

a)      sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,

b)      bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.

 

19/ Zamestnávateľ je povinný predkladať základnej organizácii odborového zväzu do štyroch týždňov hlásenia o dojednaných nových pracovným pomeroch.                               

 

20/  Pri pracovných pomeroch na kratší pracovný čas a výkone práce vo vedľajšej pracovnej činnosti  sa zamestnávateľ riadi Zákonníkom práce.

 

Čl. 4

Pracovný pomer na kratší pracovný čas a na určitú dobu

 

1/ Zamestnávateľ môže o zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

 

2/ Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho denného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas.

 

3/ Zamestnávateľ je povinný utvárať podmienky, aby sa žiadostiam o zmene rozsahu týždenného pracovného času mohlo vyhovieť.

 

4/  Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni.

 

5/ Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí plat zodpovedajúci dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

 

6/ Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní so zamestnancom zamestnaným na ustanovený týždenný pracovný čas.

 

7/ Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky.

 

8/ Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

 

9/ Ďalšie predĺženie alebo opätovné  dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu:

a)   zastupovania zamestnanca, 

b)   sezónnej práce, príp.

c)   vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

 

Čl. 5

Vymenovanie a odvolanie

 

1/ Školu riadi riaditeľ školy. Riaditeľa školy vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa § 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2/ Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania, ktoré uskutočňuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak zákon č. 596/2003 Z.z. neustanovuje inak.

 

3/ Riaditeľ školy musí byť bezúhonný a musí spĺňať podmienky uvedené v § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

a)        kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii,

b)        vykonal prvú atestáciu,

c)        podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,

d)       najneskôr do 3 rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie.

 

4/ Vymenovaním sa pracovný pomer nezakladá. Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne podmienky v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti. Riaditeľ školy je zamestnancom školy.

 

5/ Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:

a)        ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b)        za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu, ktorým je § 9 a 10 zákona č. 552/2003 Z.z. (podnikanie, výkon inej zárobkovej činnosti vedúcich zamestnancov a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch, majetkové priznanie),

c)        za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon o majetku obcí v znení neskorších predpisov, alebo

d)       ak nespĺňa kvalifikačné predpoklady, alebo

e)        na základe návrhu hlavného školského inšpektora.

 

6/ Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj

a)        na návrh školy,

b)        ak neabsolvuje v určenom termíne prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov,

c)        na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky.

 

7/ Ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa, poverí pedagogického zamestnanca školy vedením školy do vymenovania nového riaditeľa.

 

8/ Ak sa vedúci zamestnanec vzdá funkcie alebo bude z funkcie odvolaný, prestane spĺňať predpoklad ustanovený v osobitnom predpise[1]). Odvolaním z funkcie sa pracovný pomer automaticky nekončí. Zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť na inej pre neho vhodnej práci. Ak nedôjde k dohode, môže s ním zamestnávateľ skončiť pracovný pomer výpoveďou.

 

Čl. 6

Výberové konanie na miesta vedúcich zamestnancov

 

1/ Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ.

 

2/ Oznámenie o vyhlásení výberového konania na vymenovanie riaditeľa okrem údajov určených zákonom č. 552/2003 Z.z. ďalej obsahuje požiadavku na predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy.

 

3/ Výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy je rada školy. Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na vymenovanie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ.

 

4/ Rada školy vyzve príslušný obvodný úrad v sídle kraja, Štátnu školskú inšpekciu a jedného delegovaného zástupcu samosprávneho kraja na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom.

 

5/ Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.

 

6/ Výberovým konaním v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. sa volí len štatutárny orgán. Ostatné miesta vedúcich zamestnancov sa obsadzujú vymenovaním. Vymenovanie uskutoční riaditeľ školy.

 

7/ Riaditeľ školy, ktorý v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov (ďalej len „právnická osoba“), je zamestnancom školy.

 

Čl. 7

Zmena dojednaných pracovných podmienok

 

1/  Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne podľa § 54 ZP.

 

2/  Vykonávať práce iného druhu alebo v inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne v prípadoch uvedených v § 55 až 56 ZP.

 

3/   Pri prevedení zamestnanca na inú prácu je zamestnávateľ povinný:

a)      prihliadať na to, aby táto práca bola pre neho vhodná vzhľadom na jeho zdravotný stav, schopnosti a kvalifikáciu a prerokovať s ním vopred dôvod prevedenia na inú prácu a dobu, po ktorú má prevedenie trvať,

b)      oboznámiť zamestnanca s ohrozeniami, preukázateľne s predpismi, pokynmi a pravidlami na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, overiť jeho znalosti a vyžadovať a kontrolovať ich plnenie.

 

Čl. 8

Skončenie pracovného pomeru

 

1/ Pracovný pomer možno skončiť v zmysle § 59 Zákonníka práce:

a/   dohodou,

b/   výpoveďou,

c/   okamžitým zrušením,

d/   skončením v skúšobnej dobe.

 

2/ Pracovný pomer, uzatvorený na určitú dobu sa končí aj uplynutím tejto doby.

 

3/ Pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, pokiaľ k jeho skončeniu už nedošlo iným spôsobom sa končí dňom, ktorým sa má skončiť jeho pobyt na  území SR podľa vykonateľného rozhodnutia o odňatí povolenia na pobyt alebo dňom, ktorým nadobudol právoplatnosť rozsudok ukladajúci týmto osobám trest vyhostenia z územia SR

 

4/ Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.

 

5/ Postup, výpovedné doby pri skončení pracovného pomeru, zákaz výpovede, okamžité zrušenie pracovného pomeru, hromadné prepúšťanie a účasť zástupcov zamestnancov pri rozväzovaní pracovného pomeru upravujú § 60 až 74 Zákonníka práce.

 

5.1/ V skúšobnej dobe môže tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

 

5.2/ Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa má doručiť druhému účastníkovi z pravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

 

5.3/ Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak Zákonník práce neustanovuje inak.

 

5.4/ Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

      a)            dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

      b)            tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

 

5.5/ Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 5.4, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

 

5.6/ Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 5.4 a 5.5 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

 

5.7/ Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

 

5.8/ Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak v Zákonníku práce nie je ustanovené inak.

           

6/ Vydávanie pracovného posudku a potvrdenie o zamestnaní vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec upravuje § 75 Zákonníka práce.

 

  

Čl. 9

Odstupné a odchodné

 

1/ Poskytovanie odstupného a odchodného upravuje § 76, § 76a Zákonníka práce a § 13b zákona 552/2003 Z.z. Rozsah ďalšieho odchodného stanovuje kolektívna zmluva zamestnávateľa.

2/ Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť. Pomerná časť sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru alebo do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

 

3/ Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa.

 

4/  Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne s uvoľňovaným zamestnancom inak.

 

5/  Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi v zmysle Zákonníka práce odchodné vo výške dvojnásobku jeho funkčného platu v zmysle platnej kolektívnej zmluvy zamestnávateľa na príslušný rok.

 

Čl. 10

Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

 

1/ Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď (§ 78 Zákonníka práce) alebo ak skončil neplatne pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej lehote a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí.

 

2/ Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď (§ 79 Zákonníka práce) alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej lehote a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí a zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu náhradu platu. Táto  náhrada patrí zamestnancovi vo výške jeho funkčného platu odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo keď dôjde k platnému skončeniu pracovného pomeru.

 

3/ Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak

a/   bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b/   bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej lehote, dňom, keď sa

      mal pracovný pomer skončiť

 

4/  Ak bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej lehote, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku podľa § 134 ZP za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

 

5/  Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada platu, presahuje    12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť plat za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, príp. náhradu platu zamestnancovi vôbec nepriznať; súd pri svojom rozhodovaní prihliadne najmä na to, či zamestnanec bol v tomto čase zamestnaný u iného zamestnávateľa, akú prácu tam vykonával a aký zárobok dosiahol alebo z akého dôvodu sa do práce nezapojil.

 

6/  Ak zamestnanec skončil pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval, platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak

a/   bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b/   bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď sa mal pracovný pomer            skončiť,

c/   bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej lehote dňom, keď sa mal pracovný         pomer skončiť.

 

7/ V prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku zamestnávateľ nemôže voči zamestnancovi uplatňovať náhradu škody.

 

8/  V zmysle § 77 Zákonníka práce neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej lehote alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal  pracovný pomer skončiť.

 

III. časť

Pracovná disciplína

 

Čl. 11

Povinnosti zamestnancov

 

1/   Zamestnanec je povinný najmä

a)   pracovať zodpovedne a  riadne podľa svojich síl, vedomostí a schopností, plniť pokyny       nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi,

b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a      odchádzať z neho až po skončení pracovného času,

c)   dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú,       ak bol s nimi riadne oboznámený,

d)   hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok     pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.

 

2/ Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme je povinný konať v súlade so zákonom o výkone práce vo verejnom záujme, a plniť všetky povinnosti ustanovené týmto zákonom.

 

3/ Zamestnanec je ďalej povinný

a)   konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého,   čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania,

b)   zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo           verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a        to aj po skončení pracovného pomeru;

c)   zachovávať mlčanlivosť, ktoré v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nemožno           oznamovať iným osobám.

d)   v súvislosti s  vykonávaním  práce vo verejnom záujme  neprijímať dary alebo iné výhody    s výnimkou darov alebo iných výhod poskytovaných zamestnávateľom,

e)   zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu verejného záujmu s osobnými       záujmami, najmä nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s vykonávaním zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného,

f)   oznámiť zamestnávateľovi, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo že    bol zbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo že jeho spôsobilosť bola obmedzená.

 

4/ Zamestnanec nesmie:

a)   vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť vo vzťahu    k vykonávanej funkcii alebo by sa ohrozovala jeho nestrannosť,

b) sprostredkúvať pre seba alebo inú fyzickú alebo právnickú osobu obchodný styk so    subjektmi, ktoré sú uvedené v § 8 ods. 2 písm. b.  zákona č. 552/2003 Z. z..

 

 

Čl. 12

Osobitné povinnosti pedagogických zamestnancov

 

1/ Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú. V tomto smere najmä:

 

a/   zabezpečujú súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj žiakov,

b/   postupujú podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-         organizačných  pokynov,

c/   plnia vyučovaciu činnosť a činnosť výchovnej práce v rozsahu vyučovacej činnosti a             výchovnej činnosti stanovenej  nariadením vlády SR č. 422/2009 Z. z. ktorým sa        ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických    zamestnancov a vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou,

d/   zvyšujú úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných      formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov ustanovené vyhláškou MŠ SR             č. 455/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní a atestáciách pedagogických zamestnancov       a odborných zamestnancov.

e/  spolupracujú so zákonnými zástupcami žiakov a verejnosťou pri utváraní dobrých vzťahov so školou.

 

2/   Pri starostlivosti o žiakov sú pedagogickí zamestnanci povinní najmä:

a/   podporovať rozvoj záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania a podľa            svojich možností zúčastňovať sa na tejto činnosti,

b/ viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu      hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov,     ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri vyučovaní             predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia žiakov a pri školských podujatiach          (napr. na lyžiarskom výcviku, plaveckom výcviku, exkurziách a výletoch, v škole v            prírode, v predmetoch chémia, technická výchova, telesná výchova, a pod.),

c/   dodržiavať stanovené metodické postupy,

d/   v záujme jednotného výchovného pôsobenia na žiakov spolupracovať so zákonnými             zástupcami žiakov.

e/   spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy, s triednym    učiteľom a výchovným poradcom, učitelia poverení vedením praktického vyučovania spolupracovať so zamestnancami zamestnávateľov, v ktorých sa toto vyučovanie zabezpečuje

f/    viesť žiakov k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane školského            zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

 

3/ Pedagogickí zamestnanci sú povinní spracúvať osobné údaje o žiakoch v pridelenej triede a ich zákonných zástupcoch v AsC Agende.

 

4/   Pedagogickí zamestnanci nie sú povinní viesť agendu, ktorá sa priamo netýka výchovno-vzdelávacieho procesu, sú však povinní starať sa o hospodárne zaobchádzanie s učebnicami, školskými potrebami a pomôckami pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

 

5/ Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať platné legislatívne predpisy, týkajúce sa mlčanlivosti o zdravotnom stave žiaka a hygienické predpisy, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

6/  Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je ďalej povinný v zmysle § 5 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. 

a)   chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,

b)   zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom    stave detí, žiakov a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel         do styku,

c)   rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s          ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,

d)   podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie          ustanovenej osobitným predpisom,

e)   usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka a poslucháča,

f)   pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej    činnosti,

g) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo         výchovného programu,

h) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho       vzdelávania alebo sebavzdelávania,

i)    vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť  v súlade s aktuálnymi vedeckými   poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného           programu,

j)    poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo      alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,

k)   pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu o priebehu     a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu  ustanovenom          osobitným predpisom.

 

7/   Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri výkone  odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je SR viazaná, má právo na:

a)   zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju       ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb,

b)   ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu       odbornej činnosti,

c)   účasť na riadení školy prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy,

d)   predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho        programu, výchovného programu alebo odborných činností,

e)   výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré         utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich            kompetencií,

f)   kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom č.            317/2009 a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva,

g) objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu     odbornej činnosti.

 

 

 

Čl. 13

Povinnosti vedúcich zamestnancov

 

1/ Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v § 81 Zákonníka práce povinný v zmysle § 82 ZP  najmä

a)   riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,

b)   oboznamovať podriadených zamestnancov s príslušnými organizačnými predpismi,   pracovnoprávnymi predpismi, predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pri            výchove  a vyučovaní, ako aj dodržiavanie príslušných právnych predpisov vzťahujúcich          sa na prácu nimi vykonávanú,

c)   utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri            práci,

d)   hospodárne a účelne využívať im zverené hospodárske a finančné prostriedky,          zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku a oznamovať     príslušným štátnym orgánom podozrenie z trestnej činnosti zamestnancov spáchanej pri             výkone práce vo verejnom záujme alebo v súvislosti s ním,

d)   zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych     predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv,

e)   hodnotiť vzťah zamestnancov k pracovnému kolektívu a k žiakom,

f)   utvárať priaznivé podmienky pre zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov         pre kultúru práce a pracovného prostredia

g)   viesť zamestnancov k pracovnej disciplíne a oceňovať ich iniciatívu a pracovné úsilie,           vyvodzovať dôsledky z porušenia pracovných činností,

h) zabezpečovať predpoklady na všestranný rozvoj iniciatívy zamestnancov, tvorivosti   pedagogických zamestnancov a zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z kolektívnej    zmluvy.

e)   hodnotiť zamestnancov podľa § 52 zákona 317/2009 Z. z.,  

f)   podieľať sa na zabezpečení práv zamestnancov školy podľa ZP a na zabezpečení      osobitných práv pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona 317/2009 Z. z. 

 

2/   Riaditeľ školy v rámci povinností uvedených v odseku 1 plní ako vedúci zamestnane najmä tieto ďalšie úlohy:

a/ zodpovedá za pedagogickú úroveň, odbornú úroveň a výsledky práce školy, utvára podmienky pre prácu všetkých zamestnancov, stará sa o kontinuálne vzdelávanie  pedagogických a odborných zamestnancov  a vzdelávanie         ostatných zamestnancov.

b/ rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov        v prípadoch zverených im osobitným predpisom,

c/   ďalej rozhoduje najmä o:

ca)     vysielaní zamestnancov na pracovné cesty (§ 57 zákonníka práce),

cb)     zabezpečení praktického vyučovania žiakov a zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uzatvára dohody so zamestnávateľmi alebo fyzickými osobami, u ktorých sa bude toto vyučovanie uskutočňovať,

cc)     hodnotení pracovných výsledkov jednotlivých zamestnancov a pracovných kolektívov,

cd)    určení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu podľa § 111 ZP,

ce)     nariaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, príp. o vhodnej úprave pracovného času podľa § 97 ZP,

cf)      poskytovanie pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca § 136 až 141 ZP,

cg)     zverovaní kabinetných zbierok zamestnancom (učiteľom – správcom kabinetov) nástrojov, osobných ochranných pracovných prostriedkov, prípadne iných podobných predmetov podľa § 177 až 191 ZP na základe písomného potvrdenia,  

d/   zabezpečuje sústavné oboznamovanie vedúcich zamestnancov a všetkých ostatých    zamestnancov s právnymi a ostatými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia    pri práci a snovými poznatkami bezpečnostnej techniky, pravidelne overujú ich znalosti      z týchto predpisov a sústavne vyžadujú a kontrolujú ich dodržiavanie,

e/   zabezpečuje vypracovanie Zoznamu o poskytovaní osobných ochranných pracovných           prostriedkov,

f/    pri vzniku pracovného úrazu, prípadne školského úrazu postupuje podľa príslušných             právnych predpisov

g/   vytvára priaznivé podmienky pre prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov        a pracovné podmienky na zvyšovanie kultúry práce a potvrdzuje vykonanie práce,     schvaľuje odmenu za tieto práce,

h/   zabezpečuje uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov do pedagogickej praxe                a ich pracovnú adaptáciu, utvára učiteľom podmienky predovšetkým na vyučovanie    predmetov ich aprobácie,

i/    určuje so zreteľom na konkrétne podmienky školy pracovnú náplň zamestnancov,

j/    dbá o morálne oceňovanie práce podriadených zamestnancov,

k/ zabezpečuje zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám           správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti podľa § 152 Zákonník práce,

l/    zabezpečuje vypracovanie dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov,

m/  hodnotí zamestnancov podľa § 52 zákona 317/2009 Z. z.

n)   rozpracuje zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 52 ods. 4 zákona 317/2009

o)   zabezpečovať práva zamestnancov školy podľa ZP a zabezpečovať osobitné práva                pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona 317/2009 Z. z. 

p)   rozhoduje o znížení kvalifikačnej požiadavky učiteľa podľa § 7 ods. 4 zák.317/2009 Z. z.

r)    pri dôvodnom podozrení, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti pedagogického alebo    odborného zamestnanca vyzve ich, aby v lehote 90 dní preukázali svoju zdravotnú                spôsobilosť, 

s)   v súlade s § 32 ods. 3 zákona 317/2009 Z. z. určuje štruktúru kariérových pozícií po             prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom,

t)    koordinuje a zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho      vzdelávania

u)   vydáva ročný plán kontinuálneho vzdelávania po vyjadrení zriaďovateľa,

v)   rozpracováva zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 52 ods. 3 zákona                             č. 317/2009 Z. z.

w) v súlade s § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. zabezpečuje pedagogickým a a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov,

x) zabezpečuje plánovanie finančných prostriedkov na kontinuálne vzdelávanie svojich zamestnancov priamo v rozpočte školy,

y) zodpovedá za zabezpečenie a vedenie školského registra v súlade s § 58 a § 59 zákona

     č. 317/2009 Z. z.

 

3/ Riaditeľ školy popri základných povinnostiach určených v  § 82 Zákonníka práce:

a/ riadi školu po pedagogickej, odbornej a administratívno-hospodárskej stránke, ukladá úlohy pedagogickým zamestnancom a ostatným zamestnancom a vytvára pre nich podmienky na odborný rast, stará sa o finančné zabezpečenie chodu školy,

b/ kontroluje činnosť všetkých zamestnancov a výsledky ich práce a na základe vlastného          pozorovania, predovšetkým prostredníctvom hospitačnej činnosti i na základe správ             svojich zástupcov, vykonáva rozbor výchovno-vzdelávacej práce jednotlivých           zamestnancov, prerokúva ho na príslušných poradách zamestnancov školy a vyvodzuje z neho závery pre ďalšiu činnosť,

c/   dbá na dodržiavanie hygienických predpisov, týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho            procesu, ako napr. oddychový deň v stredu, jeden kontrolný písomný prejav žiakov   v jednom dni, nezadávanie domácich úloh v čase prázdnin.

 

4/ Riaditeľ školy sa pri plnení svojich úloh riadi platnými predpismi a príslušnými pokynmi, za plnenie zodpovedá zriaďovateľovi.

 

5/ Popri uvedených povinnostiach v oblasti riadenia riaditeľ školy plní úväzok v rozsahu stanovenom NV SR č. 422/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

 

6/ Osobitné povinnosti vedúcich zamestnancov ustanovuje ďalej § 9 až § 10 zákon                         č. 552/2003 Z. z. nasledovne: 

a)   vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu nesmie podnikať           alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo       dozorných orgánov právnických osôb. Obmedzenie vykonávať inú zárobkovú činnosť sa   nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych alebo v neštátnych      zdravotníckych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec, na vedeckú činnosť,       pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publicistickú činnosť,        literárnu alebo umeleckú činnosť, činnosti sprostredkovateľa a rozhodcu pri kolektívnom            vyjednávaní a na správu vlastného majetku alebo na správu majetku svojich detí. Činnosť       znalca alebo tlmočníka môže štatutárny zástupca vykonávať len vtedy, ak sa táto činnosť       vykonáva pre súd, pre iný štátny orgán alebo pre obec.

b) vedúci zamestnanec je počas vykonávania svojej funkcie povinný deklarovať svoje     majetkové pomery do 30 dní od vymenovania do funkcie, a následne do 31. marca    každého kalendárneho roka počas vykonávania funkcie,

c)   vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu, oznamuje údaje o         svojich majetkových pomeroch v rozsahu podľa  § 54 ods. 2 až 4 a ods. 6 zákona č.      312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení         neskorších predpisov orgánu, ktorý ho vymenoval do funkcie. Ak tento orgán zistí, že štatutárny zástupca uviedol v majetkovom priznaní neúplné alebo nepravdivé údaje alebo           zistí porušenie povinnosti, odvolá ho z funkcie.

d)   ostatní vedúci zamestnanci oznamujú údaje o svojich majetkových pomeroch            deklarovaných podľa odseku 2 štatutárnemu zástupcovi. Uvedenie neúplných alebo       nepravdivých údajov v majetkovom priznaní alebo porušenie povinností podľa odseku 1           zo strany vedúceho zamestnanca sa považuje za dôvod na skončenie pracovného pomeru    podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce).

 e)  na podanie majetkového priznania použije vedúci zamestnanec tlačivo, ktoré             zamestnávateľ uvádza ako prílohu č. 1 tohto pracovného poriadku.

 

Čl. 14

Pracovnoprávne dôsledky porušenia pracovnej disciplíny

 

1/ Za porušenie pracovnej disciplíny sa považuje zavinené porušenie, alebo nesplnenie povinnosti zamestnanca, ktoré pre neho vyplývajú z § 47 ods. 1 písm. b) a § 81 a § 82 Zákonníka práce a povinnosti vyplývajúcich  z ďalších všeobecne záväzných predpisov, z príkazov alebo opatrení nadriadených zamestnancov z pracovného alebo organizačného poriadku.

 

2/  Ak sa dopustí zamestnanec menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, je vedúci zamestnanec povinný zamestnanca písomne upozorniť na porušenie pracovnej disciplíny.  

 

3/  Pri porušení pracovnej disciplíny bude zamestnanec postihnutý jedným z nasledovných pracovnoprávnych dôsledkov:

a)      zníženie alebo odňatie osobného príplatku,

b)      skončenie pracovného pomeru výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. e. (pre sústavné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak bol zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušovaním pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede)

c)      krátenie dovolenky na zotavenie za neospravedlnenú absenciu, za 1 deň absencie krátenie dovolenky o 3 dni,

d)     skončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. d, ak zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, alebo ak zamestnanec nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon tejto práce; ak nesplnenie týchto požiadaviek spočíva v neuspokojivých pracovných výsledkoch, možno zamestnancovi z tohto dôvodu dať výpoveď, len ak ho zamestnávateľ  v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na ich odstránenie a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e)      okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 Zákonníka práce, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu.

 

4/  Za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje úmyselné nesplnenie opodstatnených príkazov a pokynov vedúcich zamestnancov alebo odmietnutie ich splniť, pokiaľ ich porušenie nedosahuje intenzitu konania uvedeného v bode 5 čl. 14 pracovného poriadku.

 

5/ Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje:

a)      opustenie svojho pracoviska bez súhlasu a vedomia nadriadeného zamestnanca,

b)      vykonávanie prác pre seba alebo pre iné osoby v pracovnom čase bez predchádzajúceho povolenia,

c)      neuposlúchnutie pracovného príkazu nadriadeného, ktoré súvisí s pracovným zaradením zamestnanca,

d)     opakujúce sa oneskorené príchody alebo predčasné odchody z pracoviska, nesplnenie pracovných úloh,

e)      preukázaná neospravedlnená neúčasť na pracovných poradách,

f)       čerpanie dovolenky na zotavenie, alebo pracovného voľna bez predchádzajúceho súhlasu nadriadeného zamestnanca, alebo neskorý návrat  z riadne povolenej dovolenky na zotavenie bez predchádzajúceho vyrozumenia nadriadeného,

g)      krádež majetku organizácie,

h)      hrubé, neprístojné správanie sa zamestnanca voči svojim nadriadeným, prípadne iným zamestnancom pri výkone ich činnosti,

i)        urážky medzi zamestnancami, pokiaľ prišlo pri nich k porušeniu zásad občianskeho spolunažívania,

j)        morálne delikty zamestnanca na pracovisku,

k)      bezdôvodné odmietnutie oprávnených požiadaviek zamestnancov zodpovedných za revízie a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri výkone ich činnosti,

l)        neospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v práci v dobe presahujúcej 2 dni v mesiaci,

m)    preukázaná neospravedlnená neprítomnosť v práci trvajúca jeden deň, ak od predchádzajúcej neospravedlnenej absencie neuplynula doba dlhšia ako 6 mesiacov,

n)      neschopnosť zamestnanca k výkonu práce v dôsledku požitia alkoholických nápojov, pre ktorú nie je zamestnanec pri nástupe do práce pripustený k jej vykonávaniu,

 • o)      nenastúpenie zamestnanca do práce v stanovený čas pre zistenú indispozíciu po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov,

p)      prinášanie, prechovávanie a požívanie alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov na pracovisku počas i mimo pracovného času,

q)      opustenie budovy školy alebo žiakov počas plnenia miery vyučovacej povinnosti,

 

Predkladať návrhy na pracovnoprávne postihy pri porušení pracovnej disciplíny v zmysle pracovného poriadku a Zákonníka práce sú oprávnení vedúci zamestnanci školy.

 

 

IV. časť

Pracovný  čas a dovolenka

 

Čl. 15

Dĺžka a využitie pracovného času

 

1/   Podľa § 85 ods. 5 ZP pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na príslušný kalendárny rok pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom je stanovený pracovný čas zamestnanca na 37 a ½ hodiny týždenne.

 

2/ Prehľad o rozdelení pracovného času je uvedený v prílohe č. 2.

 

3/ Pedagogickí zamestnanci - učitelia sú povinní byť na pracovisku minimálne 4 a ½ hodiny denne s prihliadnutím na čas, v ktorom majú rozvrhnutú priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Pedagogickí zamestnanci – majstri odbornej výchovy sú povinní byť na pracovisku minimálne    6 a ½ hodiny denne. Ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou uvedené v čl. 16 ods. 2 môžu učitelia vykonávať mimo pracoviska v rozsahu troch hodín denne a majstri odbornej výchovy v rozsahu jednej hodiny denne  v súlade s § 3 ods. 6 zákona              č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

 

4/ Krúžková činnosť bude vykonávaná mimo pracovného času uvedeného v odseku 3.

 

5/ Zamestnanci, využívajúci pružný pracovný čas,  majú základný pracovný čas od 8:00 do 13:00 hod. a voliteľný pracovný čas od 6:00 do 18:00 hod. Voliteľný pracovný čas si zamestnanec rozvrhne tak, aby v príslušnom období odpracoval celý určený pracovný čas. Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Vtedy je začiatok pracovnej zmeny o 6:30 hod. a koniec pracovnej zmeny je o 14:30 hod. Pri celodennom vyšetrení zamestnanca alebo celodennom sprevádzaní rodinného príslušníka sa prekážka v práci posudzuje ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahla do základného pracovného času od 8:00 do 13:00 hod., t.j. 5 hodín. Zvyšnú časť neodpracovaného času 2,5 hod. je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky v práci odpracovať v pracovných dňoch, ak sa so zamestnávateľom nedohodol inak. Odpracovanie je možné len vo voliteľnom pracovnom čase, ak sa nedohodla iná doba, a odpracovanie nie je prácou nadčas.

 

6/   Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času už na svojom pracovisku a odchádzať z neho až po skončení pracovného času, pričom zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút, čo sa do pracovného času v zmysle § 91 ods. 5 Zákonníka práce  nezapočítava.

 

7/ Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa príchody a odchody zamestnancov a odpracovaný pracovný čas vhodným spôsobom evidovali a kontrolovali. Všetci zamestnanci sú povinní evidovať svoju dochádzku do zamestnania vrátane jej prerušenia (služobne, služobná cesta, súkromne, vyšetrenie lekára, sprevádzanie rodinného príslušníka a pod.) v Knihe dochádzky. Dovolenkové karty, priepustky potvrdené lekárom, potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti, potvrdenia o prekážkach v práci a pod. sa predkladajú v mzdovej učtárni, ktorej pracovník zabezpečí ich archiváciu.

 

8/ Učiteľ, ktorý vykonáva ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou mimo pracoviska v rozsahu 3 hodín denne, je povinný viesť evidenciu pracovného času práce vykonávanej mimo pracoviska tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu mimo pracoviska.  

 

9/   Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca sa považuje za jednu hodinu práce nadčas.

 

10/       Zamestnanec je povinný využívať určený pracovný čas na vykonávanie prác vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru. Bez súhlasu bezprostredne nadriadeného zamestnanca sa nesmie zamestnanec vzdialiť z pracoviska. Zamestnanec je povinný vykonávať práce od začiatku pracovného času až do jeho skončenia Za zameškaný pracovný čas sa považuje aj neskorý príchod na pracovisko, predčasný odchod z pracoviska, ako aj každé opustenie pracoviska, ak k nemu neprišlo v súvislosti s plnením pracovných úloh. O povahe zameškaného pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po dohode s príslušným odborovým orgánom. Za neospravedlnené zameškanie pracovného času je zamestnávateľ povinný vyvodiť proti zamestnancovi dôsledky v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce.

                                         

11/       Pracovný čas tej istej zmeny môže zamestnávateľ po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom rozdeliť na dve časti.

 

12/ Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín.

 

Čl. 16

Náplň a rozvrhnutie pracovného času pedagogických a nepedagogických zamestnancov

 

1/   Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov v súlade s § 3 ods. 6 zákona 317/2009 Z. z tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť určenú Nariadením vlády SR č. 422/2009 Z.z., a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou.

 

2/   Ostatné činnosti súvisiace  priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sú predovšetkým:

a)      preukázateľná osobná príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť

b)      príprava pomôcok a starostlivosť o ne,

c)      príprava materiálu na vyučovanie - výchovnú prácu,

d)                 vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie,

e)                  oprava písomných a grafických prác žiakov,

f)       dozor nad žiakmi v čase určenom písomným rozvrhom dozorcov,

g)      spolupráca s učiteľmi vyučujúcimi v triede, s rodičmi a ostatnou verejnosťou na zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,

h)      starostlivosť o zverené kabinety a ostatné zariadenia školy slúžiace k výchovno-vzdelávaciemu procesu, ktorá v sebe zahŕňa napr. dopĺňanie kabinetných zbierok, knižnice, klubovne, herne a spoločenské miestnosti, dielne, laboratóriá a cvičné objekty,  a ostatné zariadenia školy slúžiace na výchovno-vzdelávací proces,  

i)                    účasť na poradách zvolávaných vedúcim zamestnancom, prípadne inými orgánmi štátnej správy v školstve,

j)                    účasť na schôdzach združení rodičov, na kultúrnych a iných akciách školy,

k)                  ďalšie práce súvisiace s pedagogickou činnosťou vyplývajúce z osobitných predpisov alebo v súlade s pokynmi vedúceho zamestnanca, ktorý je zamestnancovi nadriadeným.

 

3/ Činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou uvedené v ods. 2 môžu pedagogickí zamestnanci vykonávať mimo pracoviska v rozsahu stanovenom v odseku 3 čl. 15. Opustenie pracoviska v čase povinnej prítomnosti na pracovisku je zamestnanec povinný oznámiť svojmu vedúcemu zamestnancovi a svoj odchod, resp. príchod zaznamenať do evidencie dochádzky.

 

4/ V čase prázdnin, keď si pedagogickí zamestnanci nečerpajú dovolenku alebo náhradné voľno za prácu nadčas, sú pedagogickí zamestnanci na pracovisku v čase od 7:30 (8:00) hod. do 11:30 (12:00) hod.  V tomto čase im môže príslušný zástupca riaditeľa, prípadne riaditeľ školy prideľovať  práce súvisiace s ich pracovnou náplňou, t. j. s prácami súvisiacimi s vyučovaním alebo s výchovnou prácou vrátane umožnenia tvorivej pedagogickej činnosti a ďalšieho vzdelávania mimo pracoviska.

 

5/   Začínajúci pedagogický zamestnanec v čase uvádzania do praxe je povinný pod vedením uvádzajúceho pedagogického zamestnanca písomne sa pripravovať na vyučovanie a výchovnú prácu.

 

6/   Pedagogický zamestnanec je povinný na príkaz riaditeľa zastupovať prechodne neprítomného pedagogického zamestnanca a v prípade potreby prevziať vyučovanie alebo výchovnú prácu nad mieru vyučovacej povinnosti alebo výchovnej práce v rozsahu určeným osobitným predpisom. Túto povinnosť možno ukladať iba v súlade s § 97 a 98 ZP.

 

7/   Pedagogický zamestnanec je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín, rozvrhom výchovnej práce, rozvrhom dozorov, v čase porád a schôdzí zvolaných vedúcimi zamestnancami a združením rodičov, v čase určenom na pracovnú pohotovosť, na prechodné zastupovanie iného pedagogického zamestnanca, v čase určenom na konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov.

 

8/ Pri určení rozvrhu pracovného času riaditeľa školy a ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov sa prihliada na základný úväzok stanovený v hodinách vyučovacej činnosti alebo výchovnej činnosti stanovený v NV SR č. 422/2009 Z.  z., pričom v čase prevádzky je potrebné aby bol vždy prítomný riaditeľ školy alebo jeho zástupca. Ak to nie je možné, riaditeľ školy písomne poverí na čas svojej neprítomnosti zastupovaním niektorého z pedagogických zamestnancov.

 

9/ Učiteľ vykonáva dozor nad žiakmi v škole pred vyučovaním, po vyučovaní, v čase prestávok    a pri prechode z jednej budovy školy do druhej budovy školy, okrem obedňajšej prestávky.  Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa rozvrhu dozoru, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Schválený rozvrh dozoru sa vyvesí na viditeľnom mieste. Dozor nad žiakmi sa začína 15 minút pred začiatkom predpoludňajšieho alebo popoludňajšieho vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania. Ak riaditeľ školy povolí niektorým žiakom, predovšetkým tým, ktorí majú bydlisko mimo obvodu školy, zdržiavať sa v škole cez poludňajšiu prestávku, pred vyučovaním alebo po ňom dlhšie, ako je pravidlom, zabezpečí, aby títo žiaci nezostali bez dozoru. V rozvrhu dozoru určí, ako sa tento dozor zabezpečí. Takýto dozor môžu zabezpečovať podľa rozhodnutia riaditeľa školy aj náležito poučení nepedagogickí zamestnanci, prípadne iné zodpovedné osoby.

 

10/       Pedagogickí zamestnanci vykonávajú podľa pokynu riaditeľa školy pedagogický dozor nad žiakmi aj mimo školy pri exkurziách, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných akciách organizovaných školou.

 

11/       Pri určení začiatku a konca denného pracovného času ostatných zamestnancov školy sa prihliada predovšetkým na potreby školy a prípadne i na ročné obdobia. Celkový denný pracovný čas možno rozdeliť podľa potreby školy najviac na dve časti.

 


Čl. 17

Práca nadčas a nočná práca

 

1/   Prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnancom školy na príkaz vedúceho zamestnanca alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien (§ 97 ods. 1 ZP).

 

2/   U pedagogických zamestnancov je prácou nadčas práca vykonávaná nad základný úväzok. Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca sa považuje za jednu hodinu práce nadčas. U zamestnancov s kratším pracovným časom (§ 49 ZP) je prácou nadčas práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas. Týmto zamestnancom nemožno nariadiť prácu nadčas.

 

3/ Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac 4 mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

 

4/ V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín v kalendárnom roku.

 

5/   Riaditeľ školy presne rozvrhne predovšetkým základný úväzok pedagogického zamestnanca a osobitne určí hodiny vyučovacej činnosti alebo hodiny výchovnej činnosti prevyšujúce tento základný úväzok, ktoré sa budú považovať za prácu nadčas.

 

6/   Zamestnanec je povinný pracovať nadčas, ak mu zamestnávateľ nariadil prácu nadčas v súlade s právnymi predpismi. Zamestnávateľ vydá zamestnancovi príkaz na prácu nadčas v primeranom časovom predstihu, ak tomu nebránia závažné prevádzkové dôvody. Za prácu nadčas sa nepovažuje práca, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi nenariadil ani ju neschválil.

 

7/   Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30 %, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60 % hodinovej sadzby funkčného platu.

 

8/   Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného platu a za každú hodinu práce  nadčas hodina náhradného voľna; zvýšenie podľa prvej vety zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, patrí zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety v zmysle § 19 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

9/   Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky podľa § 16 až  18  zákona č. 553/2003 Z. z. Tieto príplatky mu patria aj vtedy, ak sa mu za prácu nadčas poskytlo náhradné voľno.

 

10/ Riaditeľ, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas. Ostatným vedúcim zamestnancom za prácu nadčas patrí plat za prácu nadčas v rozsahu ustanovenom § 19 zákona č. 553/2003 Z.z.

 

11/ Pedagogickým zamestnancom školy sa poskytne  náhradné voľno nasledovne: v období, keď si pedagogický zamestnanec bude čerpať náhradné voľno, sa jeho základný úväzok stanovený NV 422/2009 Z. z. znižuje o počet hodín rovnajúci sa hodinám nadčasovej práce, za ktorú si toto voľno čerpá. Takýmto spôsobom sa pedagogickým zamestnancom poskytuje náhradné voľno aj v čase vedľajších a letných prázdnin, vychádzajúc pritom z rozvrhu hodín pedagogického zamestnanca (rozvrhnutia základného úväzku) stanoveného na príslušný školský rok.

 

12/ Nočná práca je práca vykonávaná v čase od 22,00 do 6,00 hod. Za hodinu nočnej práce prislúcha zamestnancovi príplatok vo výške 25% hodinovej sadzby funkčného platu.

 

13/ Uložiť prácu nadčas alebo nočnú prácu môže zamestnávateľ len v súlade s § 97 a § 98 Zákonníka práce.

 

14/ Náhradné voľno za prácu nadčas si môžu zamestnanci uplatniť v čase školských  prázdnin pokiaľ im zo závažných dôvodov ich bezprostredne nadriadený zamestnanec  neumožní čerpanie náhradného voľna v inom termíne.

 

15/ Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce tak, aktívnej časti a neaktívnej časti a pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť.

 

16/ Návrh na prácu nadčas predkladá nadriadený zamestnanca a schvaľuje riaditeľ školy na tlačive Povolenie na prácu nadčas  - príloha č. 11 Platového poriadku zamestnávateľa. Pri vykazovaní práce nadčas u pedagogických zamestnancov podrobnú agendu o práci nadčas vedie zástupca riaditeľa.

 

17/ Podrobnosti pre vykonávanie a vyplácanie nadčasovej práce ustanovuje Interná smernica      č. 2016/15 pre realizáciu, evidenciu a vyplácanie nadčasových hodín.

 

 

 

Čl. 18

Dovolenka

 

1/   Základná výmera dovolenky nepedagogických zamestnancov je najmenej 4 týždne (20 dní). Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov (25 dní).

 

2/   Dovolenka riaditeľa školy a jeho zástupcov, učiteľa a majstra odbornej výchovy je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku (40 dní).

 

3/   Dodatková dovolenka v rozsahu 5 dní patrí každému zamestnancovi uvedenému v ods. 1 a 2. v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

 

4/   Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky sa prihliada na úlohy školy a na oprávnené záujmy zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

 

5/ Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť určené na viac ako dva týždne; v prípade, ak ide o vážne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej šesť mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené na tri týždne. Zamestnávateľ určuje hromadné čerpanie dovolenky v platnej kolektívnej zmluve na príslušný rok.

 

6/   Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodli inak. Deň nástupu dovolenky riaditeľ školy oznámi zamestnancom bez zbytočného prieťahu po určení plánu dovoleniek aspoň 14 dní pred nástupom dovolenky. So súhlasom zamestnanca sa môže táto lehota skrátiť.

 

7/   Ak si zamestnanec nemôže dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku z naliehavých prevádzkových dôvodov alebo preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci, je zamestnávateľ povinný poskytnúť ju zamestnancovi tak, aby sa skončila najneskôr do konca budúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.

 

6/ Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie rodičovskej dovolenky ani do konca budúceho kalendárneho roka, poskytne jej zamestnávateľ nevyčerpanú dovolenku po skončení rodičovskej dovolenky.

 

7/ Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

 

7/   V pláne čerpania dovoleniek sa zabezpečí, aby pedagogickí zamestnanci škôl, ktoré nie sú v prevádzke v čase letných prázdnin, čerpali prevažnú časť dovolenky v tomto čase. Obdobný postup sa zabezpečí aj u riaditeľov a ich zástupcov, ktorých prítomnosť v škole v čase letných prázdnin sa vyžaduje len vo výnimočných prípadoch a v najnevyhnutnejšom rozsahu. Pedagogickým zamestnancom, ktorí v čase letných prázdnin zabezpečujú nevyhnutné potrebné práce, sa určuje čerpanie dovolenky v čase zimných alebo jarných prázdnin, prípadne v čase prerušenia prevádzky.

 

8/   Riaditeľ školy môže pedagogickým zamestnancom v súlade s §113 ods.1 Zákonníka práce určiť čerpanie pomernej časti dovolenky už v čase letných prázdnin, aj keď nespĺňajú podmienky na vznik nároku na dovolenku v zmysle § 101 Zákonníka práce, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka alebo do skončenia pracovného pomeru.

 

10/ V prípade, že zamestnanec nemôže čerpať dovolenku v čase prázdnin ani v zmysle § 113 ods.1 Zákonníka práce, poverí ho riaditeľ školy výkonom prác súvisiacich s jeho pracovnou zmluvou a potrebami školy.

 

11/ Zamestnanec je povinný včas oznámiť riaditeľovi školy skutočnosti, ktoré majú význam pre určenie nástupu dovolenky na zotavenie a včas navrhnúť termín nástupu dovolenky alebo jeho zmenu.

 

12/ Pred nástupom dovolenky je zamestnanec povinný požiadať zamestnávateľa o poskytnutie dovolenky na predpísanom tlačive o čerpaní dovolenky a dovolenku nastúpiť až po jej schválení priamym nadriadeným, alebo riaditeľom školy.

 

13/ Zamestnanca môže zamestnávateľ odvolať z dovolenky len na plnenie úloh súvisiacich s dojednaným druhom práce v pracovnej zmluve. Odvolať zamestnanca z dovolenky môže zamestnávateľ na plnenie inej práce ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov v zmysle §55 ods. 4 ZP.

 

14/ Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.

 

15/ Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.  Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.  Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

 

 

V. časť 
Odmeňovanie

 

Čl. 19

Plat

 

1/   Pri odmeňovaní zamestnancov sa postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

2/ Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona, podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v ich rámci podľa kolektívnej zmluvy, pracovnej zmluvy a vnútorného platového predpisu (Platový poriadok).

 

2/   Riaditeľovi školy, ktorý je štatutárnym orgánom, určí plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. ten, kto ho do funkcie ustanovil.

 

3/   Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov sa riadia zákonom č. 552/2003 Z. z. a Zákonníkom práce.

 

4/   Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a iných peňažných náležitostiach zamestnancov a ochranu  osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. v znení ďalších úprav.

 

5/ Vnútorný platový predpis (Platový poriadok), ktorý upravuje poskytovanie platu, je zamestnávateľ povinný pred jeho vydaním prerokovať s príslušným odborovým orgánom.

 

 

Čl. 20  

Výplata platu

 

1/   Plat sa vypláca zamestnancovi v peniazoch vo výplatnom termíne dohodnutom v pracovnej zmluve.

 

2/   Zamestnávateľ poukáže plat alebo jeho časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo  v pobočke zahraničnej banky v SR tak, aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu. Ak o to zamestnanec písomne požiada alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne zamestnávateľ bude časti platu určené zamestnancom zasielať na viac účtov. Táto dohoda musí byť zapracovaná do pracovnej zmluvy zamestnanca v súlade s § 130 ods. 8 ZP.

 

3/   Pri vyúčtovaní platu  zamestnávateľ vydá zamestnancovi písomný doklad (výplatnú pásku) obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách platu a o vykonaných zrážkach a o celkovej cene práce. Celkovú cenu práce tvorí plat vrátane náhrady platu, preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ.

 

4/   Na žiadosť zamestnanca predloží zamestnávateľ zamestnancovi na nahliadnutie doklady, na ktorých základe mu bol plat vypočítaný.

 

Čl.  21

Zrážky z platu a poradie zrážok

 

1/   Z platu zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky uvedené v § 131 ods. 1 Zákonníka práce.

 

2/ Po vykonaní zrážok podľa ods. 1 môže zamestnávateľ zraziť z platu len zrážky z platu uvedené v § 131 ods. 2 Zákonníka práce. 

 

3/ Ďalšie zrážky z platu, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v ods. 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o  zrážkach z platu, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky z platu a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.

 

VI. časť

Čl. 22

Prekážky v práci

 

1/   Prekážky v práci a náhradu mzdy pri prekážkach v práci upravujú ustanovenia § 136 až 144 ZP. Ak je prekážka v práci zamestnancovi školy vopred známa, je povinný včas požiadať riaditeľa školy o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu (§ 144 ods. 1 Zákonníka práce). Škola je  povinná  potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a dobu jej trvania. Pracovné voľno sa zásadne neposkytuje, ak je všeobecne známe, že zamestnanec môže svoju záležitosť vybaviť mimo pracovného času.

 

2/   Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady platu, zamestnávateľ je povinný mu umožniť nadpracovanie zameškaného času, ak k tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (§ 144 ods. 2 Zákonníka práce).

3/ Ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu vyšetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení a pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok stanovuje kolektívna zmluva zamestnávateľa.

3/ Ďalšie pracovné voľno môže riaditeľ školy zamestnancovi poskytnúť v odôvodnených prípadoch alebo aj z iných vážnych dôvodov, predovšetkým na vybavenie dôležitých osobných, rodinných a iných vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času. V týchto prípadoch sa neposkytuje náhrada platu.

 

4/   Do plnenia základného úväzku pedagogického zamestnanca sa započítavajú aj hodiny vyučovacej činnosti a hodiny výchovnej činnosti plánované podľa rozvrhu hodín, ktoré zamestnanec neodpracoval z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

 

5/ Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný pracovný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady platu, ak Zákonník práce, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva zamestnávateľa neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.

6/   Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie a výkon odborovej funkcie. Náhrada platu od zamestnávateľa, u ktorého je v pracovnom pomere mu nepatrí. Odmenu poskytne ten, pre koho bol uvoľnený.

 

7/   Verejná funkcia, občianska povinnosť a iný úkon vo všeobecnom záujme je na účely ZP činnosť, o ktorej to ustanovuje ZP alebo osobitný predpis.

 

8/   Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi v súlade s § 140 Zákonníka práce pracovné voľno a náhradu platu vo výške funkčného platu, najmä ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa. Zvýšenie kvalifikácie je aj jej získanie alebo rozšírenie.

 

9/   Účasť zamestnanca v čase vyučovania na akciách usporiadaných ústredne riadenými organizáciami MŠVVaŠ SR (Štátny pedagogický ústav, metodicko-pedagogické centrá, Štátny inštitút odborného vzdelávania, školské výpočtové strediská a pod.) krajským školským úradom, zriaďovateľom najmä za účelom prehlbovania kvalifikácie na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve je výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi plat.

 

10/ Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho práceneschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 ZP), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada platu, ak osobitný predpis neustanovuje inak (§ 141 ods. 1 ZP).

 

VII. časť

Čl.  23

Pracovné cesty

 

1/   Poskytovanie náhrad výdavkov pri pracovných cestách upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

 

2/   Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske má v zmysle zákona uvedeného v bode 1 vypracovanú vlastnú ,,Smernicu o poskytovaní cestovných náhrad zamestnancom“.

 

3/   Pracovná cesta podľa tohto zákona je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Pracovná cesta podľa tohto zákona je aj cesta, ktorá trvá od nástupu osoby uvedenej v § 1 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z.  na cestu na plnenie činností pre ňu vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činností do skončenia tejto cesty.

 

4/   Zahraničná pracovná cesta podľa tohto zákona je čas pracovnej cesty (§ 2 ods. 1) v zahraničí vrátane výkonu práce v zahraničí do ukončenia tejto cesty.

 

5/   Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; pričom môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.

 

6/   Na pracovnú cestu vysiela zamestnanca jeho priamy nadriadený, na zahraničnú pracovnú cestu vysiela zamestnanca riaditeľ školy.

 

7/   Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov. Ďalšie podrobnosti ohľadne vysielania, zabezpečenia, stanovenia náhrad pri tuzemských ako aj zahraničných cestách a ich vyúčtovanie určí  zamestnávateľ vo svojej smernici v súlade s čl. 23 ods. 2 tohto pracovného poriadku.

 

8/   Zamestnanec je povinný si zabezpečiť súhlas na pracovnú cestu od priameho nadriadeného pred nástupom na pracovnú cestu. Na odsúhlasenie, vyúčtovanie a podanie správy z pracovnej cesty použije predpísané tlačivo zamestnávateľa, cestovný príkaz, ktorý sa uvádza v prílohe č. 3 tohto pracovného poriadku.

 

 

VIII.  časť

Ochrana  práce

 

Čl. 24

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri výchove a vyučovaní

 

1/   Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov.

 

2/   Pri hodnotení, ako sa plnia učebné a ostatné úlohy školy i pri odmeňovaní práce vychádza riaditeľ školy z  učebných výsledkov a dosiahnutého stupňa starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní žiakov a pri práci.

 

3/   Úlohy školy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú stanovené § 146 až 150 ZP, zákonom NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

4/   Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne prijímať opatrenia zamerané na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. V záujme toho je povinný najmä:

 

 1. zriaďovať potrebné ochranné zariadenia, udržiavať ich a zlepšovať, vykonávať technické ako aj organizačné opatrenia podľa právnych a iných predpisov na zaistenie BOZP,

 2. sústavne oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie BOZP, vedúcich a ostatných zamestnancov, overovať ich znalosť, vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie,

 3. zaraďovať zamestnancov na prácu a pracovisko so zreteľom na ich schopnosti a zdravotný stav, nepripustiť, aby zamestnanec vykonával práce, ktorých výkon by bol v rozpore s právnymi a inými predpismi na zaistenie BOZP,

 4. vypracovať politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program jej realizácie,

 5. vykonať najmenej raz za rok pravidelnú previerku BOZP a pracovného prostredia na všetkých pracoviskách a odborné prehliadky a kontroly technických zariadení v spolupráci s príslušným odborovým orgánom a za jeho účasti,

 6. odstraňovať nedostatky pri kontrolnej činnosti,

 7. poskytovať zamestnancom, ak to vyžaduje ochrana zdravia a života, podľa pracovnoprávnych predpisov na bezplatné používanie potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, prípadne ochranné nápoje a špecifické účinné doplnky stravy, pracovný odev, pracovnú obuv,

 8. tieto osobné ochranné pracovné prostriedky je zamestnávateľ povinný udržiavať v použiteľnom stave, kontrolovať ich používanie, zabezpečovať riadne hospodárenie s nimi,

 9. vypracovať hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného prostredia a na jeho základe vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov,

 10. dbať na to, aby sa zdravie zamestnancov neohrozovalo fajčením na pracoviskách. Za týmto účelom je v celej budove ako aj v areáli školy prísny zákaz fajčenia. 

   

  5/   Zamestnávateľ všetky tieto povinnosti zabezpečuje formou externej spolupráce s metodikom pre PO  a BOZP.

   

  6/   Zamestnanci sú povinní pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka. Sú povinní plniť úlohy v tejto oblasti, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov a opatrení zamestnávateľa, prijatých na bezpečnosť a ochranu zdravia a z opisu pracovných činností.

   

IX. časť

Čl. 25

Sociálna politika a starostlivosť o pedagogického a odborného zamestnanca

 

1/   Starostlivosť o pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov upravuje § 151 až  § 176 ZP.

 

2/   Zamestnávateľ utvára na zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia primerané pracovné podmienky, ktoré umožňujú, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný, stará sa o vzhľad a úpravu pracovísk, sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu.

 

3/   Zamestnávateľ zabezpečí  zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy vo vlastnom  stravovacom zariadení podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

 

4/   Na účely stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

 

4/   Zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa opatrenia vydaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, (ďalej podľa „osobitného predpisu“). Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok na stravovanie aj podľa zákona o sociálnom fonde. Výška príspevkov na stravovanie a podmienky použitia sociálneho fondu sú uvedené v kolektívnej zmluve zamestnávateľa na príslušný rok.

 

5/ V čase, keď je Školská jedáleň mimo prevádzky, zabezpečí zamestnávateľ stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby formou stravných lístkov. Táto forma stravovania sa poskytuje zamestnancom len počas výkonu práce. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať min. 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Hodnotu stravovacích poukážok stanovuje kolektívna zmluva zamestnávateľa platná na príslušný rok.

 

6/  Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v § 152 ods. 3 Zákonníka práce, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa § 152 ods. 2 ZP, alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného  lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom. Zamestnanec je povinný požiadať zamestnávateľa o vyplácanie finančného príspevku v zmysle § 152 ods. 3 ZP na predpísanom tlačive zamestnávateľa, ktoré sa uvádza v prílohe č. 4 tohto pracovného poriadku.

 

7/   Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikácii zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie.

 

8/   Zamestnávateľ zaistí  bezpečnú úschovu najmä zvrškov a osobných predmetov, ktoré zamestnanci obvykle nosia do zamestnania, ako aj obvyklých dopravných prostriedkov na cestu do zamestnania a späť. Za obvyklý dopravný prostriedok na cestu do zamestnania a späť na tento účel sa nepovažuje osobný automobil. Túto povinnosť zabezpečí aj voči všetkým ostatným osobám, ak sú pre neho činné na jeho pracoviskách.

 

9/   Zabezpečenie zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu, úraz, pri tehotenstve, materstve a rodičovstve, zabezpečenie zamestnanca v starobe, pri invalidite, čiastočnej invalidite, zabezpečenie pozostalých pri úmrtí zamestnanca a preventívnu a liečebnú starostlivosť upravujú osobitné predpisy.

 

10/ Ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení výkonu verejnej funkcie alebo činnosti pre odborovú organizáciu, po školení alebo po skončení mimoriadnej služby alebo alternatívnej  služby alebo zamestnankyňa (zamestnanec) po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 1 ZP) alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti alebo karantény (karanténneho opatrenia), zamestnávateľ ich zaradí na ich pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nie je možné, preto, že táto práca sa nevykonáva alebo pracovisko je zrušené, zamestnávateľ ich  zaradí na inú prácu zodpovedajúcu ich pracovnej zmluve.   

 

11/ Zamestnávateľ poskytne pedagogickému  a odbornému zamestnancovi pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní a ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

 

12/ Na pracovné voľno podľa ods. 11 majú nárok len pedagogickí a odborní zamestnanci. Ak pracovný pomer takéhoto zamestnanca trvá len počas školského vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna na kontinuálne vzdelávanie.

 

13/ Pracovné voľno podľa ods. 11 a 12 čerpá pedagogický a odborný zamestnanec po odsúhlasení riaditeľom školy.

 

Čl. 26

Hodnotenie pedagogické a odborného zamestnanca, zásady hodnotenia

 

1/ Hodnotenie je činnosť, obsahom ktorej je posúdenie výsledkov a kvalít činnosti zamestnanca. V súlade s § 52 zákona č.317/2009 Z. z. sa hodnotia

a)   výsledky,

b)  kvalita,

c)  náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,

d)  miera osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov        alebo odborných zamestnancov. 

 

2/ Priebežne a na konci adaptačného obdobia hodnotí

a)   uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca,

b)   uvádzajúci odborný zamestnanec začínajúceho odborného zamestnanca

 

3/ Jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka hodnotí

a)   priamy nadriadený podriadeného. 

 

4/ Hodnotenie podľa odseku 1 je podkladom na

a)   rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania,

b)   vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania,

c)   odmeňovanie. 

O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam podľa predpísaného tlačiva zamestnávateľa, ktoré sa uvádza ako príloha č. 5 tohto pracovného poriadku.

 

5/   Hodnotenie sa realizuje sa formou individuálneho pohovoru so  zamestnancom, ktorému predchádza dôsledná príprava hodnotiteľa  ako i hodnoteného. Hodnotenie vykonáva priamy nadriadený zamestnanca.

 

Čl. 26a

Postup priameho nadriadeného pri hodnotení  zamestnanca

 

1/ Priamy nadriadený v hodnotenom období priebežne zhromažďuje podklady pre hodnotenie, na základe ktorých hodnotí vykonávanie pedagogickej činnosti pedagogického zamestnanca a odbornej činnosti odborného zamestnanca v hodnotenom období.

 

2/ Súčasťou hodnotenia je hodnotiaci pohovor, ktorý vykoná priamy nadriadený so zamestnancom. Pri hodnotení priamy nadriadený postupuje podľa kritérií určených v zásadách hodnotenia, pričom  dodržiava princípy etiky, objektívnosti a nestrannosti.

 

3/  Hodnotenie sa zaznamená na predpísanom tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 5. Posudzovacie stupnice pre jednotlivé kritériá hodnotenia sú uvedené v prílohe č. 5a. Stupnica pre záver hodnotenia je uvedená v prílohe č. 5b. tohto pracovného poriadku. Toto hodnotenie odovzdá priamy nadriadený riaditeľovi školy.

 

X. časť

Čl. 27

Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti

 

1/ Zamestnávateľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia ZP, ktorými sa zabezpečujú priaznivé pracovné podmienky ženám a mužom starajúcim sa o deti, pokiaľ ide o zamestnávanie po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky (§ 160 až 162 ZP), zákaz niektorých prác (§ 161 ZP), prevedenie na inú prácu (§ 162 ZP) a preradenie na inú prácu (§ 55 ods. 2 ZP), úpravy pracovného času (§ 164 ZP) a prestávky na dojčenie (§ 170 ZP).

 

Čl. 28

Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

 

1/ Zamestnávateľ je povinný vytvárať priaznivé podmienky pre všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitou úpravou pracovných podmienok a dodržiavať všetky ustanovenia právnych predpisov, ktoré zakazujú, prípadne obmedzujú niektoré druhy prác, zákaz práce nadčas a zákaz práce v noci a dodržiavať ustanovenie § 176 ZP o vykonávaní vstupných a iných lekárskych vyšetrení. Mladiství sú povinní podrobiť sa určeným lekárskym vyšetreniam. Pracovné podmienky mladistvých sú zakotvené v § 171 až 176 ZP.

 

2/ Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu mladistvých zamestnancov, ktorých zamestnáva v pracovnom pomere. Evidencia obsahuje aj dátum narodenia mladistvých zamestnancov.

 

XI. časť

Náhrada  škody

 

 

 

Čl. 29

Predchádzanie škodám

 

1/ Zamestnávateľ zabezpečuje  svojim zamestnancom také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie. Riaditeľ školy kontroluje, či zamestnanci plnia svoj pracovné úlohy tak, aby nedochádzalo ku škodám.

 

2/ Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.

 

3/ Ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť priameho nadriadeného zamestnanca. Ak je na odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi neodkladne potrebný zákrok, je povinný zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov, alebo blízke osoby.

 

4/ Ak zamestnanec zistí, že nemá utvorené potrebné pracovné podmienky, je povinný oznámiť to riaditeľovi školy.

 

Čl. 30

Všeobecná  zodpovednosť zamestnanca za škodu

 

1/ Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za:

 1. škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,

 2. nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody,

 3. schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať na základe uzavretej dohody o hmotnej zodpovednosti. V dohodách sa môže zamestnávateľ so zamestnancami dohodnúť, že ak budú na pracovisku pracovať s viacerými zamestnancami, ktorí uzavreli dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť),

 4. stratu zverených predmetov,

 5. za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.

   

  2/ Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a § 185 ZP.

   

  3/ Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.

   

  4/ Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ. Zamestnávateľ prerokuje požadovanú náhradu škody so zamestnancom a oznámi mu ju najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá.

   

  5/ Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume a ak s ním zamestnávateľ dohodne spôsob náhrady, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť dohodu písomne, inak je dohoda neplatná. Osobitná písomná dohoda nie je potrebná, ak škoda už bola uhradená.

   

  6/ Požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady, s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 33,19 €, je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak škodu spôsobil vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, prípadne jeho zástupca sám alebo spoločne s podriadeným zamestnancom, určí výšku tejto náhrady nadriadený orgán po prerokovaní s vyšším odborovým orgánom.

   

Čl. 31

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

 

1/ Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá mu vznikla:

a/ pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti pravidlám slušnosti a občianskeho spolužitia alebo škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľ alebo zamestnanci konajúci v jeho mene porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa,

b) na odložených veciach,

c) pri odvracaní škody,

d) pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania.

 

2/ Zamestnávateľ nezodpovedá zamestnancovi za škodu na motorovom vozidle, vlastnom náradí, vlastnom zariadení a vlastných predmetoch potrebných na výkon práce, ktoré použil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním bez písomného súhlasu zamestnávateľa.

 

3/ Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním.

 

3/ Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi aj za škodu, ktorú mu spôsobili porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa zamestnanci konajúci v jeho mene.

 

4/ Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu. Ak ide o inú škodu na zdraví ako z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, platia pre spôsob a rozsah jej náhrady ustanovenia o pracovných úrazoch s tým obmedzením, že jednorázové odškodnenie pozostalým nepatrí.

 

6/ Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase poškodenia.

 

7/ Náhradu za stratu na zárobku vypláca zamestnávateľ pravidelne raz za mesiac.

 

8/ Ak zamestnávateľ preukáže, že škodu zavinil aj poškodený zamestnanec, jeho  zodpovednosť sa pomerne obmedzí.

 

10/ Postup zamestnávateľa a jeho zamestnancov vo veci zodpovednosti za škody spôsobené zamestnávateľom, zamestnancom a vo veci predchádzania a náhrady škôd sa riadi ustanoveniami § 177 až § 222 Zákonníka práce.

 

11/ Zamestnávateľ zodpovedá za škodu na veciach, ktoré si u neho zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú.

 

12/  Za veci, ktoré sa do zamestnania obvykle nenosia, zamestnávateľ zodpovedá, len ich prevzal do úschovy, inak najviac do sumy 165,97 €.

 

13/ Zamestnanec je povinný ohlásiť vzniknutú škodu riaditeľovi školy, alebo bezprostredne nadriadenému zamestnancovi bez zbytočného odkladu. Pri škode na odložených veciach najneskôr 15 dní odo dňa, keď sa o škode dozvedel, v opačnom prípade mu nárok na náhradu škody zaniká. V ohlásení škody zamestnanec uvedie údaje, ako ku škode prišlo a ďalšie údaje podľa povahy prípadu, predovšetkým mená svedkov.

 

XII. časť

Čl. 32

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

1/ Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle § 223 až § 228  a to

 1. dohodu o vykonaní práce - § 226 ZP,

 2. dohodu o brigádnickej práci študentov - § 227 ZP,

 3. dohodu o pracovnej činnosti - § 228a.

   

  2/ Zamestnávateľ uzatvorí dohody o prácach v prípade, ak ide o prácu:

 1. ktorej pravidelný výkon nemôže zamestnávateľ zabezpečiť v rámci vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a rozvrhu pracovných zmien tak, aby jej riadenie, sledovanie jej vykonávania a kontrola dodržiavania pracovného času boli účelné a hospodárne,

 2. ktorej výkon v pracovnom pomere by bol z hľadiska záujmov spoločnosti pre zamestnávateľa neúčelný alebo nehospodárny z iných dôvodov.

   

  3/ Pri uzatvorení dohôd podľa bodu 2 sú zamestnanci a zamestnávatelia dodržiavať usmernenia § 223 až 225 Zákonníka práce.

   

  Čl. 33

  Dohoda o vykonaní práce

   

  1/ Dohodu o vykonaní práce na základe § 226 ZP môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobu, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonávaní práce. Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

   

  2/ Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť vymedzená:

 1. pracovná úloha,

 2. dohodnutá odmena za jej vykonanie,

 3. doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať,

  c) predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenej pracovnej úlohy.

   

  3/ Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

   

  Čl. 34

  Dohoda o brigádnickej práci študentov

   

  1/ Dohodu o brigádnickej práci študentov na základe § 227 a  § 228 ZP môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

   

  3/ Na základe dohody o brigádnickej práci študentov nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času, t.j. 18,75 hodín týždenne. Dodržiavanie dojednaného a najviac prípustného rozsahu pracovného času podľa odseku 12 sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za obdobie 12 mesiacov.

   

  3/ Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvárať písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené:

 1. dohodnutá práca,

 2. dohodnutá odmena za jej vykonanie,

 3. dohodnutý rozsah pracovného času,

 4. doba, na ktorú sa dohoda uzatvára

  Jedno vyhotovenie dohody je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

   

  4/ Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu podľa § 227 ods. 1; to neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.

   

  5/ Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

   

  Čl. 35

  Dohoda o pracovnej činnosti

   

  1/ Na základe dohody o pracovnej činnosti podľa § 228a ZP možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

   

  2/ Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

   

  3/ V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

   

  4/ Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia.

   

  5/ Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

   

XIII. časť

Čl. 36

Sťažnosti, oznámenia  a podnety zamestnancov,  pracovné spory  doručovanie

 

1/ Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností ustanovených zákonom o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce; zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.

 

2/ Zamestnávateľ nesmie zamestnanca postihovať alebo znevýhodniť preto,  že zamestnanec uplatňuje svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

 

3/ Ak nebol uspokojený nárok zamestnanca z pracovného pomeru alebo z iných foriem pracovných vzťahov, môže sa zamestnanec obrátiť na zriaďovateľa školy. V prípade vzniku sporu sa postupuje v zmysle § 14 Zákonníka práce.

 

4/ Písomnosti zamestnávateľa, týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach, týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

 

5/ Písomnosti zamestnanca, týkajúce sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.

 

6/ Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju pošta vrátila zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

 

7/ Ak sa na pracovisku vyskytnú nedostatky alebo ak sa cíti zamestnanec ukrátený vo svojich právach z pracovnoprávneho vzťahu, môže sa obrátiť na riaditeľa školy, prípadne iného vedúceho zamestnanca so žiadosťou o nápravu. Tým nie je dotknuté jeho právo požiadať príslušný odborový orgán, aby jeho požiadavky prerokoval s riaditeľom školy, alebo podať sťažnosť, oznámenie alebo podnet.

 

8/ Obdobný postup doručovania zásielky podľa odseku 5 a 6 sa vzťahuje i na zamestnanca.

 

XV. časť

Čl. 37

Všeobecné  a záverečné   ustanovenia

 

1/ Pri riešení konkrétnych otázok vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov treba postupovať podľa tohto pracovného poriadku, príslušných ustanovení Zákonníka práce, zákona o výkone práce vo verejnom záujme ako aj z ostatných právnych predpisov.

 

2/ Zamestnávateľ je povinný oboznámiť s pracovným poriadkom všetkých svojich zamestnancov. Zamestnávateľ umiestni pracovný poriadok na mieste prístupnom všetkým zamestnancom.

 

3/ Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom  1.11.2016.

 

4/ Zamestnávateľ vydáva tento pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase príslušných  odborových organizácií.

 

5/ Zmeny a doplnky tohto  pracovného poriadku vydá riaditeľ školy so súhlasom zástupcov základných organizácií odborových zväzov pri Strednej odbornej škole Partizánske.

 

 

Ing. Katarína Hartmannová               Ing. Zuzana Mošková                                    Ing. Zuzana Foltánová poverená riadením školy                        predseda Základnej organizácie                     predseda Zákl. organizácie             

v. r.                                                                        Odborového zväzu pracovníkov                   Nových školských odborov

 školstva a vedy pri SOŠ Partizánske                            pri SOŠ Partizánske                           v. r.                                                           v. r.š                                                      

 

 

PRÍLOHY

Príloha č. 1 – majetkové priznanie 

Príloha č. 2 – prehľad o rozdelení pracovného času

Príloha č. 3 – cestovný príkaz

Príloha č. 4 – žiadosť o vyplácanie príspevku podľa § 152 ods. 3 ZP

Príloha č. 5 – hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca podľa § 52 zákona

                      č. 317/2009 Z. z.

Príloha č. 5a – Posudzovacie stupnice pre jednotlivé kritériá hodnotenia

Príloha č. 5b – Stupnica pre záver hodnotenia

 

Príloha č. 1

MAJETKOVÉ PRIZNANIE

Podáva vedúci zamestnanec v zmysle čl. 12, ods. 5 Pracovného poriadku

 • do 30 dní od vymenovania do funkcie vedúceho zamestnanca  

 • do 31. marca kalendárneho roka

   

  I. oddiel

  Údaje o zamestnancovi

   

Priezvisko

 

Meno

 

Titul

 

 

 

 

 

Zamestnávateľ

 

Organizačný útvar

 

 

 

 

 

 

 

 

II. oddiel

Nehnuteľný majetok

 

Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž,  budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby.

P. č.

Popis majetku

(druh majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orientačné číslo, PSČ, názov katastrálneho územia, číslo parcely)

Podiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. oddiel

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Napr. peňažné prostriedky v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahraničí v cudzej mene, zariadenie domácnosti  a iného priestoru určeného na bývanie,  zbierka známok, zbierka bankoviek, zbierka mincí, stroj, prístroj, zariadenie, umelecké dielo s výnimkou vlastného umeleckého diela, cenný papier (akcia, dočasný list, podielový list, dlhopis, vkladový list, vkladový certifikát, depozitný certifikát, pokladničné poukážky, investičné kupóny, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy vrátane konosamentov, skladiskové listy, skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy), dopravné prostriedky (napr. osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves, príves, autobus, loď, motorový čln, lietadlo), pohľadávky a majetkové práva a iné majetkové hodnoty (napr. právo na vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, nadobudnutie autorského práva dedičstvom, nadobudnutie nehmotného práva priemyselného vlastníctva za odplatu).

Príloha č. 1

 

V majetkovom priznaní sa neuvádza tento majetok: majetok sanitárneho charakteru, ktorý slúži výlučne invalidným  osobám  a osobám  s ťažkým  zdravotným postihnutím (napr.  zdravotnícke  potreby,  vodiaci  pes  alebo  iné  veci,  ktoré  fyzická  osoba  potrebuje  vzhľadom  na  svoju  chorobu  alebo  telesnú chybu), vlastné umelecké diela, vlastné nehmotné práva priemyselného vlastníctva,  vlastné autorské práva, nevymožiteľné pohľadávky.

 

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa uvádzajú  len vtedy, ak ich  súhrnná hodnota je vyššia ako16 596,96 € (500 000 Sk).

 

Druh majetku

Cena v €

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty

 

 

 

 

 

 

IV. oddiel

Vyhlásenie  zamestnanca

 

            Čestne vyhlasujem, že nemám vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich so mnou v spoločnej domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov. Všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a správne a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v majetkovom priznaní.

 

 

 

V ................................. dňa .............................                                        Podpis zamestnanca

 

 

 

V. oddiel

Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti majetkového priznania

 

 

Majetkové priznanie vyhodnotil a preskúmal dňa: ..............................................................

                meno, priezvisko povereného  zamestnanca

 

a potvrdzuje, že vyhodnotením majetkového priznania bolo zistené, že majetkové pomery zamestnanca presahujú – nepresahujú 1) súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov.

                                                                                                

                                                                                                podpis povereného zamestnanca

 

                                        

                                                                       

 

 

Príloha č. 2

 

Prehľad o rozdelení pracovného času

 

 

Učitelia                                                                                 7 .00 – 15.00  

 

Majstri odborného výcviku                                                   7.00 – 15:00   

                                                                                              14.00 – 22.00

 

Administratívni zamestnanci:                                               7.30 – 14.30

 

Zamestnanci školskej jedálne                                                6.30 – 14.30

                                                                                                          6.00 – 14.00

 

Administratívni zamestnanci úseku                                      8.00 – 13.00   pevná pracovná doba

technicko-ekonomických činností                                         6.00 – 18.00   pohyblivá prac. doba

 

Školník - vodič - kurič           (Námestie SNP 14)                6.00 – 14.00              

 

Školník – vodič – kurič          (Námestie SNP 5)                  5.30 – 11.30    pevná pracovná doba                                                                                               11.30 – 21.00  pohyblivá prac. doba

                                                                                             

 

Informátor – vrátnik              (Námestie SNP 5)                  5.30 – 13.30

                                                                                              7.10 – 15.10   týždenné striedanie

 

Informátor vrátnik                 (Námestie SNP 14)                5.45 – 13.45

                                                                                              13.45 – 16.00

 

Upratovačky                           (Námestie SNP 14)                8.00 – 16.00   

 

Upratovačky                          (Námestie SNP 5)                  7.00 – 15.00   

 

 

 

Príloha č. 3

Cestovný príkaz

 

Prílohy k pracovnej ceste:

 

 1. Tuzemská pracovná cesta:

 • krycí list k tuzemskej pracovnej ceste

 • cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu

 • správa z tuzemskej pracovnej cesty

 • doklady potvrdzujúce výdavky súvisiace s pracovnou cestou. V prípade vykonania pracovnej cesty na základe pozvánky, je táto povinnou súčasťou cestovného príkazu na pracovnú cestu.

   

 1. Zahraničná pracovná cesta

 • krycí list k zahraničnej pracovnej ceste

 • dotazník k zahraničnej pracovnej ceste

 • cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu

 • správa zo zahraničnej pracovnej cesty

 • doklady potvrdzujúce výdavky súvisiace s pracovnou cestou. V prípade vykonania pracovnej cesty na základe pozvánky, je táto povinnou súčasťou cestovného príkazu na pracovnú cestu.

   

  Príloha č. 4

   

   

  Žiadosť o vyplácanie príspevku podľa § 152 ods. 3 ZP

   

   

Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Námestie SNP 5, 958 23  Partizánske

 

 

Meno a priezvisko ...............................................................................

Funkcia zamestnanca ...........................................................................

                                                                                             

 

 

 

VEC

Žiadosť o vyplácanie príspevku podľa § 152 ods. 3 ZP 

                 

V súlade s § 152 Zákonníka práce a platného  pracovného poriadku  školy v zmysle čl. 25 ods. 9 Vás žiadam o vyplácanie príspevku podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce. Svoju žiadosť odôvodňujem svojim zdravotným stavom, v dôsledku čoho nemôžem využiť zamestnávateľom zabezpečované stravovanie v stravovacom zariadení zamestnávateľa. Svoju žiadosť potvrdzujem

   Rozhodnutím ÚPSVaR, ktorým sa mi priznáva peňažný príspevok na kompenzáciu  

     zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

   Potvrdenie od špecializovaného lekára

 

 

V xxxxxxxxxxx  dňa xx.xx.xxxx                                                                                 

                                                                                                                                             

                                                                                              ..............................................

                                                                                                      podpis zamestnanca

 

 

Príloha č. 5

 

Hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca

podľa § 52 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

 a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Titul, meno, priezvisko

hodnoteného zamestnanca:

 

Dátum narodenia:

 

Hodnotené obdobie

od:

 

do:

 

Pracovisko (útvar): 

 

Funkcia:

 

Priamy nadriadený (kto vykonal hodnotenie) : 

 

 

VÝSLEDKY

Popis dosiahnutých výsledkov hodnoteného zamestnanca

 

 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie:

mimoriadne dobre – veľmi dobre – dobre – nevyhovujúco

Bodové hodnotenie : 

       4               3       2        1 

 

KVALITA

Hodnotenie kvality pedagogickej alebo odbornej činnosti

 

 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie:

mimoriadne dobre – veľmi dobre – dobre – nevyhovujúco

Bodové hodnotenie : 

       4               3       2        1 

 

NÁROČNOSŤ

Hodnotenie náročnosti výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti

 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie:

mimoriadne dobre – veľmi dobre – dobre – nevyhovujúco

Bodové hodnotenie : 

       4               3       2        1 

 

OSVOJENIE SI a VYUŽÍVANIE PROFESIJNÝCH  KOMPETENCIÍ

Hodnotenie miery osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov

 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie:

mimoriadne dobre – veľmi dobre – dobre – nevyhovujúco

Bodové hodnotenie : 

       4               3       2        1 

 

Výsledky

Kvalita

Náročnosť

Profesijné               kompetencie

CELKOM bodové hodnotenie

mimoriadne dobre

mimoriadne dobre

mimoriadne dobre

mimoriadne dobre

veľmi dobre

veľmi dobre

veľmi dobre

veľmi dobre

dobre

dobre

dobre

dobre

nevyhovujúco

nevyhovujúco

nevyhovujúco

nevyhovujúco

 

 

 

 

 

 

Odporúčania pre riaditeľa školy:

k rozhodnutiu riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania:

 

 

 

k  plánu kontinuálneho vzdelávania:

 

 

K odmeňovaniu:

 

 

Dátum:

 

Podpis priameho nadriadeného (kto vykonal hodnotenie) : 

 

 

 

 

Rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania:

 

 

 

 

 

 

Odporúčania pre  ročný plán kontinuálneho vzdelávania:

 

 

 

 

 

 

Odmeňovanie:

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

Podpis riaditeľa školy: 

 

 

 

 

 

Príloha č. 5a

 

Posudzovacie stupnice pre jednotlivé kritériá hodnotenia

 

Výsledky

Mimoriadne dobre - zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti mimoriadne dobré výsledky. Aktívne sa zapája do mimoškolských súťaží, dosiahol so žiakmi na celoštátnych súťažiach niektoré z prvých troch miest. V testovaní MONITOR dosiahol so žiakmi výsledky nad 95 %.

Veľmi dobre - zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti veľmi dobré výsledky. Aktívne sa zapája do mimoškolských súťaží, dosiahol so žiakmi na okresných a miestnych súťažiach niektoré z prvých troch miest. V testovaní MONITOR dosiahol so žiakmi výsledky nad 85 %.

 Dobre – zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti veľmi dobré výsledky. Zapája sa do mimoškolských súťaží, dosiahol so žiakmi na okresných a miestnych súťažiach niektoré z prvých desiatich miest. V testovaní MONITOR dosiahol so žiakmi výsledky nad 75 %.

Nevyhovujúco - zamestnanec nedosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti očakávané výsledky. Nezapája sa do mimoškolských súťaží, v testovaní MONITOR nedosiahol so žiakmi výsledky nad 40 %.

 

Kvalita

Mimoriadne dobre – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú na veľmi vysokej úrovni, jeho výklad je zrozumiteľný a pre žiaka záživný. Na otázky žiakov reaguje pohotovo, preukazuje vysokú ochotu konzultovať so žiakmi, podnecuje záujem študentov o vyučovaný predmet. Organizácia vyučovacej hodiny je veľmi dobrá, kvalita pripravovaných materiálov, pomôcok k preberanému učivu kvalitná, až nadpriemerná, s dôrazom na dostupnosť týchto materiálov aj pre žiakov. Technické vybavenie, ktoré je k dispozícii využíva vo veľmi vysokej miere. Kritériá hodnotenia využíva maximálne spravodlivo. 

Veľmi dobre  – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú na  vysokej úrovni, jeho výklad je zrozumiteľný a pre žiaka záživný. Počas vyučovania  reaguje na otázky žiakov, preukazuje ochotu konzultovať so žiakmi, podnecuje záujem študentov o vyučovaný predmet. Organizácia vyučovacej hodiny je  dobrá, kvalita pripravovaných materiálov, pomôcok k preberanému učivu dobrá, s dôrazom na dostupnosť týchto materiálov aj pre žiakov. Technické vybavenie, ktoré je k dispozícii využíva vo  vysokej miere. Kritériá hodnotenia využíva spravodlivo. 

Dobre  – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú postačujúce, jeho výklad je zrozumiteľný. Počas vyučovania  reaguje na otázky žiakov. Organizácia vyučovacej hodiny je  dobrá, kvalita pripravovaných materiálov, pomôcok k preberanému učivu dobrá, ale využívaná len výnimočne.  Technické vybavenie, ktoré je k dispozícii využíva. Kritériá hodnotenia využíva spravodlivo. 

Nevyhovujúco  – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú nepostačujúce, jeho výklad je pre žiakov len ťažko zrozumiteľný. Počas vyučovania nereaguje na otázky žiakov. Organizácia vyučovacej hodiny je   nepostačujúca. Pri vyučovaní nepoužíva žiadne  pripravované  materiály, pomôcky k preberanému učivu.  Technické vybavenie, ktoré je k dispozícii nevyužíva. Kritériá hodnotenia nie vždy využíva spravodlivo. 

 

Náročnosť výkonu pedagogickej činnosti

Mimoriadne dobre – vyučuje predmety s najnáročnejšou predmetovou skladbou, ale dbá na to, aby to neviedlo k neúmernému zaťaženiu žiakov. Dodržuje primeranú náročnosť učiva a neformuluje veľa špecifických cieľov, aby žiak bol schopný učivo zvládnuť.  Vyučuje v triedach s maximálnym počtom žiakov, aj napriek tomu jeho pedagogická činnosť sa vyznačuje veľmi kvalitnou metodikou, vysokou odbornou náročnosťou a individuálnym prístupom k žiakom.

Veľmi dobre – vyučuje predmety s náročnou predmetovou skladbou. Dodržuje primeranú náročnosť učiva a neformuluje veľa špecifických cieľov, aby žiak bol schopný učivo zvládnuť.  Vyučuje v triedach s väčším počtom žiakov, aj napriek tomu jeho pedagogická činnosť sa vyznačuje kvalitnou metodikou, odbornou náročnosťou a individuálnym prístupom k žiakom.

Dobre  – vyučuje predmety  s menej náročnou predmetovou skladbou. Dodržuje primeranú náročnosť učiva.  Vyučuje v triedach s nižším počtom žiakov, jeho pedagogická činnosť sa vyznačuje primeranou  metodikou a odbornou náročnosťou.

Nevyhovujúco – vyučuje predmety  s nenáročnou predmetovou skladbou,  v triedach s nižším (nízkym) počtom žiakov, napriek tomu  jeho pedagogická činnosť sa nevyznačuje odbornou náročnosťou.

 

Miera osvojenia a využívanie profesijných kompetencií

Mimoriadne dobre - vo všetkých výchovných situáciách  je schopný posúdiť potreby dieťaťa a reagovať  flexibilne. Veľmi dobre znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..) Veľmi dobre aplikuje vo svojej pedagogickej činnosti vzťah rutiny a tvorivosti. Nevyžíva len vlastné osvedčené postupy, ale aj nové originálne postupy. Nevyžaduje pokyny z hora a hotové  metodické návody, aktívne prináša vlastné nápady. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu ale nie na úkor kvality pedagogickej činnosti.

Veľmi dobre - vo výchovných situáciách  je schopný posúdiť potreby dieťaťa a reagovať  flexibilne. Dobre znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..) Dobre aplikuje vo svojej pedagogickej činnosti vzťah rutiny a tvorivosti. Nevyžíva len vlastné osvedčené postupy, ale aj nové originálne postupy. Nevyžaduje pokyny z hora a hotové  metodické návody, aktívne prináša vlastné nápady. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu ale nie na úkor kvality pedagogickej činnosti.

Dobre – vo výchovných situáciách  je schopný posúdiť potreby dieťaťa a reagovať  flexibilne. Znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..)  Nevyžaduje pokyny z hora a hotové  metodické návody. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu. 

Nevyhovujúco – vo výchovných situáciách  je schopný posúdiť potreby dieťaťa. Má problém znášať niektoré stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..) Vyžaduje pokyny z hora a hotové  metodické návody. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu len na úkor kvality pedagogickej činnosti. 

 

 

Príloha č. 5b

stupnica pre záver  hodnotenia

 

Slovné hodnotenie

Bodové

hodnotenie

Výsledky

Kvalita

Náročnosť

Profesijné               kompetencie

mimoriadne dobre

mimoriadne dobre

mimoriadne dobre

mimoriadne dobre

4

veľmi dobre

veľmi dobre

veľmi dobre

veľmi dobre

3

dobre

dobre

dobre

dobre

2

nevyhovujúco

nevyhovujúco

nevyhovujúco

nevyhovujúco

1

 [1]) § 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31