Školský poriadok

Stredná odborná škola Námestie SNP 5 Partizánske

Námestie SNP 5 958 23 Partizánske

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Školský poriadok pre školský rok 2016/2017

 

 

Návrh Školského poriadku Strednej odbornej školy Námestie SNP 5 Partizánske pre šk. rok 2016/2017 bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady dňa 31.8.2016. Súčasťou tohto Školského poriadku je Dodatok k školskému poriadku, ktorý vydal riaditeľ školy pod e. č. 2011/17 - Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy.

 

 

                                                                                                  Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                         poverená riadením

 

 Školský poriadok pre šk. rok 2016/2017

 

 

Školský poriadok školy určuje základné organizačné pravidlá, princípy spolunažívania a spolupráce v škole, s rodičmi a verejnosťou, práva a povinnosti žiakov i zamestnancov školy. Vychádza zo základných školských dokumentov, pracovno-právnych predpisov a konkretizuje ich na podmienky školy.

Jeho porušením sa žiak dopúšťa previnenia, ktoré býva podľa závažnosti potrestané výchovnými opatreniami.

 

Povinnosťou učiteľa je oboznámiť žiakov a ich zástupcov so školským poriadkom školy na začiatku školského roka. Riaditeľka školy odporúča urobiť to preukázateľným spôsobom - zápisom do triednej knihy, do zápisnice z triedneho rodičovského združenia, či podpisom tohto dokumentu žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

 

 

Čl. I

1.1 Všeobecné zásady

 

 1. Školský poriadok platí pre všetkých žiakov školy.
 2. Vyučovanie žiakov sa začína  o 7.00 hod. Delené hodiny, v ktorých sa spájajú žiaci viacerých tried, odborov alebo ročníkov sa vyučujú  spravidla na začiatku vyučovania  alebo na  konci vyučovania. Vyučovanie končí podľa aktuálneho rozvrhu.
 3. Vyučovanie sa riadi rozvrhom hodín. Každú vopred známu zmenu vyučovania vypíše vedenie školy na oznamovaciu tabuľu denne do obedňajšej prestávky.
 4. Vzájomné vzťahy zamestnancov a žiakov školy vychádzajú zo zásady rovnoprávnosti, dôvery, vzájomnej úcty, tolerancie a spolupatričnosti.

 

 1.2 Organizácia vyučovania

 Časový rozvrh vyučovania na úseku teoretického vyučovania:

 

1. hod             7.00 –   7.45               prestávka   10 min.

2. hod             7.55 –   8.40               prestávka     5 min.

3. hod             8.45 –   9.30               prestávka   15 min.

4. hod             9.45 – 10.30               prestávka     5 min.

5. hod          10.35 –  11.20

                                   

                     30 min. – obedňajšia prestávka

 

6. hod             11.50 – 12.35             prestávka    5 min.

7. hod             12.40 – 13.25             prestávka    5 min.

8. hod             13.30 – 14.15             prestávka    5 min.

 

Časový rozvrh vyučovania na úseku praktického vyučovania:

             Vyučovanie na úseku PV v dielňach SOŠ pre 1. a 2. ročník začína o 7. 00 hod a trvá do 13.00 hod., pre 3. ročník začína o 7. 00 hod. a trvá do 14.00 hod. V ŠJ a reštaurácii  Educa sa začína vyučovanie o 7. 00 hod. a trvá do 14. 00 hod.

            Pracovný čas na  pracoviskách iných právnických alebo fyzických osôb  sa stanovuje individuálne dohodou a podľa potreby pri dodržaní predpísaného počtu hodín odborného výcviku a odbornej praxe.

            Po dvoch vyučovacích hodinách odborného výcviku a odbornej praxe je 10 minútová prestávka.

            Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax na pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

            Obedňajšia prestávka v dielňach trvá od 11. 10 hod. do 11. 40 hod., v ŠJ a reštaurácii Educa od 10. 30 hod. do 11. 00 hod.

 

 1.3  Povinnosti vyplývajúce z prevádzkových možností školy:

 

 1. Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín schváleným vedením školy. Rozvrh   hodín školy sú povinní rešpektovať všetci žiaci a pedagogickí pracovníci.
 2. Budova školy a učebne tried sa otvárajú o 6.00 hod. Žiaci prichádzajú do školy i odchádzajú z nej hlavným vchodom cez vrátnicu na Námestí SNPč.5 a SNP č.14
 3. Pri vstupe do budovy je každý návštevník povinný preukázať sa na vrátnici prevádzkovému pracovníkovi školy platným studijným preukazom s fotografiou.
 4. Žiak prichádza do školy včas, minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania, aby sa mohol na vyučovanie pripraviť.
 5. Pred vyučovaním a počas prestávok na chodbách konajú dozor učitelia podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený v zborovni školy.
 6. Vyučovací proces sa realizuje v triedach, v odborných učebniach, školských dielňach, pracoviskách odborného výcviku a odbornej praxe, laboratóriách   a v telocvični.
 7. Počas prestávok si žiaci môžu zakúpiť občerstvenie v školskom bufete a v reštaurácií EDUCA.
 8. Každá trieda má pridelené  skrinky na prezúvanie a odkladanie kabátov. Po príchode do školy je žiak povinný sa prezuť  do prezuviek a vrchný odev a obuv odložiť do skrinky. Žiak si pred vstupom do budovy dôkladne očistí obuv. Prezuje sa do vyhovujúcich prezuviek. Topánky si uloží do svojej skrinky a odoberie sa do svojej triedy. Po príchode na PV je žiak povinný sa prezuť a prezliecť do určeného pracovného odevu, ktorý si musí udržiavať v čistote a poriadku. Poriadok v skrinkách kontrolujú  triedni učitelia a majstri OV.
 9. Za čistotu a poriadok v triede zodpovedajú týždenníci. Po vyučovaní žiaci vyložia na školské lavice obrátené stoličky. V laviciach nenechávajú po vyučovaní žiadne veci. Odpadky odnesú do odpadkového koša. Každý žiak dbá o čistotu a poriadok a pomáha pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí. Žiak šetrí školský majetok. Je povinný šetriť elektrickou energiou a vodou. Šetrne zaobchádza s pridelenými učebnicami. Nepoškodzuje zariadenie budov, tried, školských dielní a pracovísk odborného výcviku a odbornej praxe  a  sociálnych zariadení.
 10. Ak majú žiaci voľnú hodinu, zdržiavajú sa v určenej učebni a správajú sa disciplinovane, aby hlukom nerušili vyučovanie v triedach.
 11. Žiaci nesmú svojvoľne opúšťať areál školy, ktorý je vymedzený školským dvorom,   budovou  na Strojárenskej ulici a telocvičňou i budovou na Sokolskej ulici. Počas voľných hodín žiaci opúšťajú školu  len výnimočne so súhlasom triedneho učiteľa. Výnimkou je obedňajšia prestávka. Žiaci chodiaci na obed počas obedňajšej prestávky opúšťajú po prezutí hlavnú budovu  bez povolenia triedneho učiteľa a presúvajú sa individuálne do školskej  jedálne, ktorá je v budove školy na  Nám. SNP 5. (Zoznamy týchto žiakov sú u triednych  učiteľov). Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni sa presúvajú  po chodníku na Námestí SNP smerom k výškovej budove,  popred Okresný úrad sociálnych vecí a rodiny až k jej hlavnému vchodu, potom  prechodom pre chodcov  vpravo,  cez park a prechodom pre chodcom pred hlavným vchodom budovy na Námestí SNP 5 do  budovy a jedálne školy. Žiaci sú povinní dodržiavať zásady slušného správania  a dopravných predpisov pre  chodcov. Na cestu späť využije tú istú trasu opačným smerom. Žiaci, ktorí nechodia na obedy sa zdržujú v areáli školy, môžu využívať školský dvor,  svoje kmeňové učebne alebo  odborné učebne, v ktorých sa nevyučuje. Zásadne sa nezdržujú na  chodbe, nekričia ani nespôsobujú hluk a neporiadok;
 12. Počas vyučovania, ktorého rozsah je určený rozvrhom, žiaci nemôžu opustiť budovu školy. V odôvodnených prípadoch žiaci môžu opustiť budovu školy len na základe propustky alebo studijného preukazu podpísanej triednym učiteľom, prípadne zastupujúcim triednym učiteľom alebo zástupkyňou riaditeľa školy alebo písomnej žiadosti rodičov.
 13. Úradné záležitosti sa vybavujú denne na sekretariáte školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ a vyučujúci na triednej schôdzi rodičovského združenia a na konzultačných stretnutiach. O priebežnej klasifikácii sa vedie evidencia v pedagogickej dokumentácii.
 14. Vlastné záležitosti s vyučujúcimi si vybavujú žiaci počas veľkej prestávky alebo prostredníctvom triednych učiteľov.

 

 Čl. II

 1. Práva žiakov

Všetci žiaci majú  právo na vzdelanie, ktoré im zabezpečujú medzinárodné dohovory a dokumenty ako Všeobecná deklarácia ľudských práv, Deklarácia práv dieťaťa, Konvencia o právach dieťaťa, Európska konvencia na ochranu ľudských práv a základných slobôd a Európska sociálna charta. Okrem práv vychádzajúcich z Ústavy SR, školského zákona i ďalších školských predpisov, žiaci majú právo na:

a)   rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu;

b)   bezplatné vzdelanie v stredných školách;

c)    vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu školského zákona a Ústavy SR;

d)   individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom;

e)   bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety;

f)    úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti;

g)   poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním;

h)   výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí;

i)     organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny;

j)     úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu;

k)   na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom;

l)     na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov;

m) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom podľa § 24. Každý žiak má právo preukázať svoje vedomosti získané na vyučovaní i mimo neho, má právo na  preskúšanie  a čo najobjektívnejšie  ohodnotenie. Po každej ústnej alebo písomnej odpovedi má právo  vedieť  známku, ktorou bol  ohodnotený  a jej  zdôvodnenie. Žiaci majú právo vedieť, kedy a v akom rozsahu budú skúšaní písomnou formou  v trvaní viac ako 25 minút. Termíny rozsahom veľkých 1-2 hodinových písomných  prác na záver tematického celku, či štvrťročné písomné práce, má právo  zástupca  triednej žiackej samosprávy dohodnúť s vyučujúcimi prostredníctvom triedneho učiteľa tak,  aby v jeden pracovný deň žiaci písali len 1 takúto písomnú prácu;

n)   žiaci majú právo na konzultácie v prípade, že niečomu nerozumejú alebo chýbali na vyučovaní.  Vyučujúci musia vytvoriť podmienky na to, aby každý žiak triedy mal  možnosť konzultovať svoje  vzdelávacie problémy, aby mal možnosť absolvovať písomné práce alebo preskúšanie, na ktorom chýbal. V prípade neúčasti na previerke z akýchkoľvek dôvodov (zdravotných, rodinných, osobných,...) žiaci môžu písať previerku na najbližšej vyučovacej hodine, ktorej sa zúčastnia. Vyučujúci je povinný zvážiť, či prácu vzhľadom na  dĺžku a dôvod neprítomnosti ohodnotí známkou (oklasifikuje), alebo ju len ústne zhodnotí a dohodne  postup  odstránenia nedostatkov, doučenie,  konzultácie, či náhradný termín preskúšania;

 • o)   na konci klasifikačného obdobia (spravidla na poslednej vyučovacej hodine daného predmetu v klasifikačnom období) má právo dozvedieť sa od vyučujúceho výslednú klasifikáciu a jej zdôvodnenie.  Ak má žiak, alebo jeho zákonný zástupca (v prípade žiaka mladšieho ako 18 rokov), pochybnosti o správnosti   klasifikácie, môže sa proti hodnoteniu písomne odvolať u riaditeľa školy a požiadať komisionálne  preskúšanie  podľa školského zákona a vyhlášky o stredných školách;  

p)   na základe dobrovoľnosti  vytvoriť si samosprávny iniciatívny orgán  presadzujúci ich záujmy - žiacku školskú  radu. Každý žiak má právo byť volený do orgánov triednej a školskej samosprávy. Každá trieda má právo na svojho zástupcu v žiackej rade. Žiaci majú právo mať svojich  zástupcov  v rade školy;

q)   ak majú žiaci konkrétne pripomienky k práci ktoréhokoľvek zamestnanca školy, majú právo  prostredníctvom žiackej školskej rady  a triedneho učiteľa predniesť ich vedeniu školy;  

r)    poznať dokumentáciu, ktorá sa týka jeho osoby;

s)    poznať pravidlá prevádzky školy, ako aj následky za ich porušenie;

t)    rešpektujúc pravidlá prevádzky, bezplatne používať všetky priestory a učebné pomôcky, ktorými školy disponuje. Každý žiak má právo na ochranu svojich vecí a môže sa proti ich odcudzeniu poistiť;

u)   rešpektujúc pravidlá organizácie, zúčastňovať sa všetkých podujatí, ktorá škola organizuje;

v)   žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú;

w)  žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky. Nepočujúcim žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku. Nevidiacim žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma. Žiakom s narušenou  komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

 

2. Povinnosti žiakov

 

2.1 Každý žiak je povinný:

a)   dodržiavať ustanovenia školského zákona a vyhlášky o stredných  školách, neobmedzovať svojím konaním  práva  ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy   a vzdelávania;

b)   dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy;

c)    chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie;

d)   chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané;

e)   pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať;

f)    konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní;

g)   ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy;

h)   rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

 2.2 Dochádzka do školy a uvoľňovanie žiakov z vyučovania

a)   žiak školy dochádza na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, zúčastňuje sa  na vyučovaní všetkých povinných, povinne voliteľných  vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil;

b)   ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe,      požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania;

     ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, zákonný   zástupca oznámi najneskôr do dvoch dní triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. (Za nepredvídaný dôvod neprítomnosti sa teda nepovažuje napríklad účasť na kurze, či výcviková jazda v autoškole a podobne. Všetky podujatia a akcie podobného charakteru si žiak v spolupráci s rodičmi organizuje v mimovyučovacom čase.) Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca . Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe  žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť  žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží  žiak, resp. jeho zákonný zástupca  potvrdenie od lekára. Ospravedlnenie vymeškaných hodín v študijnom preukaze predloží žiak ihneď po návrate do školy triednemu učiteľovi.

c)    ak je žiak chorý a má nariadené domáce liečenie, nechodí do školy na vyučovanie, ani obedy. Lieči sa doma v mieste trvalého bydliska, iné miesto liečenia oznámi rodič triednemu učiteľovi;

d)   ak sa neprítomnosť žiaka opakuje častejšie a z toho dôvodu nie je možné ho klasifikovať, postupuje sa podľa školského zákona a vyhlášky o stredných školách;

e)   všetky záznamy o neprítomnosti žiaka v škole sú  evidované v študijnom preukaze. V prípade straty, ktorú ihneď nahlási triednemu učiteľovi, je povinný  vystaviť si  náhradný, pretože študijný preukaz slúži ako vnútorný školský doklad. Žiak je povinný predložiť  ho na požiadanie ktorémukoľvek pedagogickému pracovníkovi v škole alebo školských akciách;

f)    neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej      neprítomnosti;

g)   triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom, u plnoletého žiaka na základe vlastného písomného ospravedlnenia.  Z rodinných dôvodov môže zákonný zástupca ospravedlniť žiaka najviac 3 dni v klasifikačnom období jedného polroka

h)   Neprítomnosť žiaka dlhšia ako 5 minút sa považuje za neprítomnosť na celej vyučovacej hodine, tri neprítomnosti kratšie ako 5 minút sa počítajú ako neprítomnosť na jednej vyučovacej hodine.

i)     Žiaci, ktorí prídu do školy viac ako 5 minút po začatí hodiny, nebudú vstupovať do triedy, ale počkajú na chodbe. Do triedy vstúpia až po zazvonení na konci tejto hodiny.

j)     V prípade, že žiak neabsolvuje odbornú prax v plnom rozsahu v súlade so školským vzdelávacím programom počas školského roku, musí ju žiak vykonať v čase školských prázdnin.

k)   Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám.

l)     Ak žiak vymešká z niektorého vyučovacieho predmetu za klasifikačné obdobie neprimerane vysoký počet hodín (30 % a viac odučených hodín) môže mu riaditeľ školy na návrh vyučujúceho, prípadne na vlastný podnet, nariadiť komisionálne preskúšanie.

m) Prestup na inú strednú školu povoľuje riaditeľ školy, na ktorú žiak hodlá prestúpiť.

n)    Prerušiť štúdium môže žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, predovšetkým zo zdravotných dôvodov alebo aj iných, napríklad pobyt v zahraničí. V právomoci riaditeľa je prerušiť štúdium až na tri roky.

o)   Zanechať štúdium môže žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku.

p)   Zmena študijného alebo učebného odboru, prestup na inú strednú školu, prerušenie štúdia a zanechanie štúdia sa uskutoční na písomnú žiadosť žiaka staršieho ako 18 rokov veku, resp. zákonných zástupcov  žiaka neplnoletého.

q)   Vedieť pri klasifikácii, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom.

r)    Dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia. Po ústnom skúšaní ihneď, výsledok hodnotenia písomných skúšok a prác aj praktických činností najneskôr do 14 dní s nahliadnutím na písomnú prácu.

s)    Byť objektívne hodnotený.

t)    Byť v priebehu polroka vyskúšaný z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne minimálne dvakrát, z toho aspoň raz ústne. Ak je dotácia vyššia ako 1 hodina týždenne, má byť vyskúšaný minimálne trikrát, z toho raz ústne.

u)   Žiak, resp. zákonný zástupca, má právo požiadať riaditeľa školy o komisionálne skúšanie, ak má pochybnosť o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka.  Urobí tak do 3 pracovných dní odo dňa  vydania vysvedčenia.

 

 Ďalšie práva žiakov:

v)     Využívať voľný čas v záujmových krúžkoch školy.

w)    Zúčastňovať sa na konzultácii z jednotlivých predmetov, pokiaľ bol žiak chorý.

x)     Zúčastňovať sa rôznych súťaží a akcií športových, kultúrnych, olympiád a SOČ, súťaží zručností, zúčastňovať sa akcií a besied spojených s realizáciou projektu Škola podporujúca zdravie.

y)     Stravovať sa v jedálni školy.

z)      Riešiť problémy s triednym učiteľom, majstrom OV, výchovnou poradkyňou, zástupcami riaditeľa riaditeľom školy.

 

      

3. Žiakom je zakázané:

a)   fajčiť, piť alkoholické nápoje, užívať a prechovávať drogy, či iné omamné prostriedky v priestoroch areálu školy, v školských budovách a na všetkých podujatiach organizovaných školou v škole  i mimo  sídla školy;

b)   prinášať do školy alebo akcie organizované školou drogy, zbrane, alkoholické nápoje, cigarety, pornografiu, erotickú literatúru  a časopisy, omamné, či iné zdraviu škodlivé látky;

c)    kradnúť, podvádzať, vystavovať si falošné ospravedlnenky;

d)   bez súhlasu rodičov a učiteľov opustiť školu počas vyučovania;

e)   vyrušovať na vyučovaní, správať sa arogantne, netolerantne, násilnícky;

f)    bez prítomnosti pedagogického dozoru pohybovať sa v priestoroch praktického vyučovania

g)   používať mobilné telefóny počas vyučovacej hodín (pred vyučovacou hodinou treba telefóny vypnúť!);

h)   porušovať vnútorný prevádzkový poriadok v odborných učebniach, v telocvični, v laboratóriách a podobne

i)     ničiť a poškodzovať školský majetok;

j)     fotiť alebo filmovať v škole alebo na školských akciách svojich spolužiakov a učiteľov, bez ich vedomia alebo súhlasu fotografie  a filmové nahrávky zverejňovať;

k)   zneužívať sociálne siete na internete na ohováranie, zneuctievanie a ponižovanie spolužiakov a zamestnancov školy;

l)     poškodzovať, ničiť a zneuctievať štátne symboly.

 

4. Povinnosti týždenníkov:

a)   týždenníkov určuje a zapisuje do triednej knihy triedny učiteľ. Sú vyberaní vopred tak, aby pri delených  hodinách bol týždenník v každej skupine;

b)   týždenníci dbajú o čistotu a poriadok v triede. Pred začiatkom vyučovania a každej vyučovacej hodiny  zotrú tabuľu, pripravia kriedu a handru na zotieranie. Podľa potreby cez vyučovaciu hodinu zotierajú tabuľu;

c)    v prípade nenastúpenia vyučujúceho na začiatku hodiny, po 5 minútach oznámia zástupcovi riaditeľa alebo v zborovni  jeho neprítomnosť na vyučovaní;

d)   pri zapisovaní neprítomnosti žiakov hlásia chýbajúcich;

e)   pri delení tried na skupiny prenášajú triednu knihu na zápis druhej skupine;

f)    po skončení vyučovania zatvoria okná v triede, skontrolujú uzavretie ventilov vody, zhasnú svetlo a skontrolujú vyčistenie lavíc a vyloženie stoličiek.

 

 

 1. Opatrenia proti šíreniu problémového správania v škole

 

 1. Pre zdravý osobnostný vývin sú rizikové tieto formy správania v škole, ktoré  vyžadujú výchovné opatrenia : 

- Záškoláctvo

-  problémové a konfliktné správanie, vrátane klamania a podvodov

-  agresívne správanie a verbálna agresia, vulgarizmy

-  šikanovanie, fyzické a psychické týranie

-  delikventné správanie, poškodzovanie cudzieho majetku, krádeže

-  zneužívanie návykových látok

-  sexuálne zneužívanie                          

-  prejavy extrémizmu , intolerancie , xenofóbie a diskriminácie

 1. Prejavy takéhoto správania nebudú v škole tolerované.
 2. Vzniknuté problémy budú triednym učiteľom riešené v súčinnosti s vedením školy, výchovným poradcom, koordinátorom preventívnych aktivít školy, centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie a rodičmi.

  

 1. Opatrenia školy proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

 

 1. Podľa platného školského poriadku, ktorý vychádza z Trestného zákona je v priestoroch školy, v areáli školy i na školských podujatiach organizovaných mimo priestorov školy  (exkurzie, výlety, súťaže,  večierky, kurzy...) prísne zakázané: Prechovávanie, užívanie, predávanie a poskytovanie návykových látok (alkohol, cigarety,  tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (vrátane surovín na ich výrobu), Propagovať alebo inak šíriť toxikomániu
 2. Vedenie školy v prípade podozrenia, že u žiaka ide o závažnú otravu legálnou,  nelegálnou drogou, či inou látkou, zabezpečí pre postihnutého žiaka prvú pomoc a  neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu  žiaka. Ďalšie riešenie stavu preberajú zdravotnícki pracovníci.
 3. Učiteľ v prípade podozrenia, že žiak požil alkohol, oznámi túto skutočnosť zákonnému zástupcovi žiaka a vyzve ho, aby si ho prevzal do starostlivosti.
 4. V prípadoch neprimeraného, neovládateľného agresívneho správania sa žiaka poskytne  zamestnancom školy asistenciu polícia.


      7. Opatrenia proti šíreniu šikanovania a násilia

 

 1. Charakteristika šikanovania: Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie jednotlivca alebo skupiny, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť.
 2.  Sankcie za šikanovanie z právneho hľadiska: Šikanovanie v škole z hľadiska priestupkového zákona môže napĺňať skutkovú podstatu priestupkov. Môže ísť predovšetkým o priestupky voči občianskemu spolunažívaniu a priestupky voči majetku. Z hľadiska trestného zákona šikanovanie žiakov môže napĺňať i skutkovú podstatu trestných činov. Môže ísť o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví fyzickom aj psychickom, obmedzovanie osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeže, hrubého nátlaku, krádeže alebo poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania cudzej veci.
 3. Opatrenia na riešenie situácií šikanovania: Na prístupných miestach v škole budú umiestnené kontaktné adresy a telefónne čísla inštitúcií, kde sa šikanovaním odborne zaujímajú. Žiak, ktorý sa cíti byť šikanovaný oznámi túto skutočnosť sám, alebo prostredníctvom zákonného zástupcu triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy. Voči žiakovi, ktorému sa preukáže šikanovanie iného žiaka budú uplatnené výchovné opatrenia. V mimoriadne závažných prípadoch trestnoprávneho charakteru budú zainteresovaní na opatreniach aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a príslušný útvar Policajného zboru SR.

 8.     Ochranné opatrenia v prípadoch závažných porúch správania žiaka

 

V znení § 58  Školského zákona ochranné opatrenia v škole vyžaduje:

ü  správanie ohrozujúce bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a účastníkov výchovy   a vzdelávania

ü  správanie narúšajúce a znemožňujúce výchovu a vzdelávanie sa. V prípade uvedených prejavov správania škola bude realizovať nasledovné  opatrenia:

ü   v záujme ochrany okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca okamžité oznámenie tejto skutočnosti riaditeľovi školy, ktorý bezodkladne privolá   rodiča resp. zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, príslušný policajný zbor

 Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

 

 9.     Výchovné opatrenia

9.1 Zásady udeľovania výchovných opatrení

 

Za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností, za vzornú reprezentáciu školy alebo za statočný čin môže žiaka pred  zhromaždením triedy alebo celej školy vyznamenať ústnou  alebo písomnou pochvalou:

a) triedny učiteľ

b  majster odbornej výchovy

c) riaditeľ školy

 

2.   Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení:

a)     napomenutie alebo pokarhanie  triedneho učiteľa,

b)     napomenutie alebo pokarhanie majstra odbornej výchovy

c)      pokarhanie od riaditeľa školy,

d)     zníženie známky zo správania :

 • uspokojivé – 2
 • menej uspokojivé – 3
 • neuspokojivé – 4

e)     podmienečné vylúčenie zo štúdia so skúšobnou lehotou na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia.

 3.  Priestupky žiaka zapisujú učitelia, majstri OV do triednej knihy a do zošita o priestupkoch, za vedenie a kontrolu, ktorých zodpovedá triedny učiteľ, hlavný majster OV.

 4.  Opakované porušovanie školského poriadku zo strany konkrétneho žiaka nahlási triedny učiteľ  zástupcovi riaditeľa a konzultuje so zákonným zástupcom žiaka.

 5.  Výchovné opatrenie navrhuje učiteľ, majster OV, výchovný poradca alebo riaditeľ školy v súčinnosti s komisiou pre prevenciu sociálno-patologických javov. Návrh na výchovné opatrenie schvaľuje po jeho prerokovaní pedagogická rada.

 6.  Pri stanovení stupňa výchovného opatrenia sa zohľadňuje závažnosť priestupku žiaka, okolnosti za ktorých priestupok nastal, celkové správanie žiaka a dodržiavanie vnútorného poriadku školy počas školského roka, počet záznamov v zošite o priestupkoch  a ich závažnosť, dochádzka, počet neospravedlnených zameškaných hodín a pod.

 

      9. 2 Pravidlá uplatňovania výchovných opatrení

 a)     Napomenutie triednym učiteľom, majstrom OV: Opakujúce sa menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim, odbornej výchovy:

▪ zápisy v TK

▪ neskorý príchod na vyučovanie

▪ opakované neprezúvanie sa

▪ oneskorené ospravedlňovanie absencie a pod.

▪ svojvoľné opustenie areálu školy alebo školskej akcie

▪ poškodzovanie školského majetku

▪ za 1 – 3 neospravedlnené vyučovacie hodiny

 

b)     pokarhanie triednym učiteľom, majstrom OV:  Opakujúce sa závažnejšie  priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim, odbornej výchovy:

 • nevhodné správanie sa voči spolužiakom, učiteľom alebo iným zamestnancom školy ( napríklad slovné útoky, osočovanie, vyhrážky, nadávky, ...)
 • opakujúce sa priestupky voči školskému poriadku (podľa zápisov v triednej knihe)
 • opakované nevhodné správanie sa voči spolužiakom, učiteľom alebo iným zamestnancom školy ( podľa zápisov v triednej knihe)
 • úmyselné poškodzovanie školského majetku
 • neospravedlnenú absenciu 4 – 7 vyučovacích hodín
 • fajčenie v priestoroch školy alebo na školských akciách,
 • vyrušovanie na vyučovacích hodinách, nepripravovanie sa na vyučovanie, nenosenie si učebných pomôcok.

  

c) Pokarhanie riaditeľom školy:

Udeľuje RŠ na základe zdôvodneného návrhu tr. učiteľa za závažnejšie porušenie školského poriadku, opakované priestupky po udelení pokarhania tr. učiteľom, majstrom OV.

▪ za závažnejšie priestupky voči školskému poriadku

▪ za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia

▪ podvádzanie, krádež, šikanovanie

▪ nerešpektovanie opatrení od triedneho učiteľa

▪ znehodnocovanie a falšovanie úradných dokumentov

▪ neospravedlnenú absenciu 7 – 15 vyučovacích hodín.

 

d) Podmienečné vylúčenie zo štúdia:

Udeľuje RŠ za hrubé porušenie školského poriadku:

▪ závažný trestný čin, za ktorý bol žiak s ukončenou školskou dochádzkou odsúdený na nepodmienečný trest

▪  za skutky narušujúce ľudskú dôstojnosť, ublíženie na zdraví, skutky znevažujúce dobré meno školy, preukázateľné prinesenie alkoholu, drog alebo iných omamných látok do škole alebo na školské akcie, za preukázateľné šírenie a  požívanie drog alebo iných omamných látok v škole alebo na školských akciách

-vysoký stupeň neospravedlnenej absencie nad 50 vyučovacích hodín

 

e) Vylúčenie zo štúdia:

Žiak je vylúčený zo štúdia rozhodnutím RŠ za mimoriadne závažné porušenie šk. poriadku.

▪ za neospravedlnenú absenciu, podľa zváženia pedagogickou radou,

▪ za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,

▪ za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode d).

 

Pri použití výchovných opatrení škola bude brať do úvahy priebežný monitoring správania žiakov a dôsledne uplatňovať individuálny prístup v zmysle POP pre školský rok 2014/2015.

 

f )  Znížená známka zo správania

 

2. stupeň

- 7-15   zápisov

- za neospravedlnenú absenciu 16 - 30 hodín,

- za opakované narúšanie  vyučovacieho procesu a prevádzky školy,

- za podvod  a krádež,

- za prinášanie do školy, alebo na činnosti organizované školou, veci ohrozujúce

  bezpečnosť , zdravie žiakov a  zamestnancov školy,

- za vandalizmus,

- za zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy

- neospravedlnenú absenciu 16 – 30 vyučovacích hodín

 

 

3. stupeň

- za 16-25 zápisov

- za podvod  a krádež,

- za šikanovanie a vydieranie,

- za prejavy rasovej neznášanlivosti a iných foriem intolerancie a extrémizmu,

- za závažné  porušovanie školského poriadku

- za zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy

- za neospravedlnenú absenciu 31- 50 hodín

 

4. stupeň

- nad 25 zápisov

-  za veľmi závažné porušenia školského poriadku alebo trestný čin,

- za užívanie legálnych a nelegálnych drog v priestoroch areálu a budovy školy,

 - za príchod do školy alebo na akciu organizovanú školou pod vplyvom alkoholu  alebo drog,

- neospravedlnenú absenciu nad 50 vyučovacích hodín

  

Tieto zásady slúžia na orientačné usmernenie žiakov, rodičov, triednych učiteľov a výchovného poradcu pre posudzovanie návrhov predkladaných na rokovanie pedagogickej rady. V konkrétnych individuálnych prípadoch je možné prijať aj iné odporúčania a závery pre riaditeľa školy. O udelení výchovných opatrení po prerokovaní v pedagogickej rade výhradne rozhoduje riaditeľ školy!

 

Čl. III

 

  

a)     Telesná a športová výchova žiakov

Rodičia žiaka resp. plnoletí žiaci podávajú riaditeľovi školy návrh lekára na zaradenie do povinnej telesnej a športovej výchovy s úľavou, popr. oslobodenie od TSV najneskôr do 6. septembra, (v prípade úrazu popr. ochorenia počas celého školského roka ).

 

b)     Telesná a športová výchova žiakov s úľavami

     Žiak v škole navštevuje povinnú telesnú a športovú výchovu s úľavami podľa druhu a stupňa oslabenia. To znamená, že sa aktívne zúčastňuje na vyučovacích hodinách telesnej  výchovy spolu so zdravými žiakmi. Lekár je povinný vyznačiť úľavy, teda činnosti, ktoré oslabený nemá robiť na hodinách telesnej výchovy, prípadne naznačiť ďalšie osobité upozornenia pre učiteľa.

Žiak s oslabeným zdravím je z predmetu telesná výchova klasifikovaný. Pri klasifikácii učiteľ rešpektuje lekárom určenú úľavu a táto nemôže byť dôvodom pre zníženie stupňa známky.

 

 

c)      Oslobodenie žiaka z povinnej telesnej a športovej výchovy

     Oslobodenie od povinnej telesnej výchovy – rozhodnutie o oslobodení od cvičenia vydá riaditeľ školy a určí  spôsob jeho zamestnania v období oslobodenia. Takéto rozhodnutie môže riaditeľ školy vykonať len na základe výsledku lekárskeho odporúčania.  Žiak navštevuje hodiny TSV,  učí sa teóriu predmetu TSV a je z nej klasifikovaný.

Pozn.: Od 1. 9.2010 sa od 1. ročníka mení názov predmetu telesná výchova na telesná a športová výchova.

 

 

Čl. IV

 

Zásady spolupráce s rodičmi

 

 1. Každý vyučujúci je povinný spolupracovať vo svojej výchovno-vzdelávacej práci s rodičmi žiaka.
 2. Každý učiteľ je povinný dať rodičom žiaka, úplné a pravdivé informácie o správaní a prospechu ich detí (pritom však musí rešpektovať a dodržovať zákon o ochrane osobných údajov).
 3. Na požiadanie triedneho učiteľa alebo rodičov triedy,  kde vyučuje, je každý učiteľ povinný zúčastniť sa rodičovského združenia.
 4. Každý učiteľ je povinný byť k dispozícii rodičom na získanie informácii o ich deťoch a konzultáciách výchovno-vzdelávacích problémov počas rodičovského združenia.
 5. V prípade potreby prerokovať alebo konzultovať s rodičmi dôležitý problém týkajúci sa ich dieťaťa, učiteľ môže písomne požiadať o predvolanie rodičov do školy.

 

1.   Práva rodičov (zákonných zástupcov)

Zákonný zástupca má právo:

a)   vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy;

b)   žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali  žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona;

c)    oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom;

d)   byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa;

e)   na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa;

f)    zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy;

g)   vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy;

h)   poznať účel, na ktorý sa využili finančné prostriedky, ktoré daroval škole;

i)     cestou rodičovskej rady spolupodieľať sa na tvorbe  cieľov školy, plánov výkonov, zamerania štúdia, zavedenia voliteľných a nepovinných predmetov, programových dokumentov a riadenia i riadenia školy;

j)     rozhodovať o zaradení svojho dieťaťa do voliteľných predmetov, náboženstva, etiky,...;

k)   v prípade nespokojnosti s hodnotením a klasifikáciou svojho dieťaťa požiadať o komisionálne preskúšanie v zmysle vyhlášky o stredných školách a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní  po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 2.   Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov)

Zákonný zástupca má povinnosť:

a)   vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a naplnenie školských povinností;

b)   dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom;

c)    dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby;

d)   informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania;

e)   nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil;

f)    zaujímať sa o výchovno-vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa  a spolupracovať so školou pri riešení  výchovno-vzdelávacích problémov;

g)   zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej  dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

 

 Partizánske 1. 9. 2016                                                  Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                              poverená riadením

 

 

  

Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie

žiakov školy v školskom roku 2016/2017

 

( Príloha k Školskému poriadku pre žiakov

Strednej odbornej  školy Námestie SNP 5 Partizánske - IS č. 2014/09 )

 

 

 

Názov organizácie :               Stredná odborná škola

 Sídlo organizácie :                 Námestie SNP 5, 958 23  Partizánske

 Štatutárny orgán :                 Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy

 Zriaďovateľ :                          Trenčiansky samosprávny kraj

                                               K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín

                                               Zastúpený: Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom TSK

 

  

 

Partizánske  02.09.2016                                                       Ing. Katarína Hartmannová

                       

                                                                                                   poverená riadením

 

O hodnotení a  klasifikácii prospechu a  správania žiakov stredných škôl a  opatreniach vo výchove v základných a stredných školách pojednávajú § 55 až § 58 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Metodický pokyn MŠVVŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie žiakov stredných škôl upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike, ktorý sa vykonáva v procese výchovy a vzdelávania v súlade s vyššie citovaným školským zákonom a  zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

          V súlade s vyššie uvedenými právnymi normami a v zmysle  metodického pokynu MŠVVŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

 

v y d á v a m

 

„ Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy 

pre školský rok 2016/2017 “

 ako prílohu  k  Školskému poriadku pre žiakov Strednej odbornej školy v Partizánskom na školský rok 2016/2017  evidovaného pod č. 2014/09, ktoré upravujú postup pri :

v  hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov SOŠ (ďalej len „žiaci“),

v  hodnotení a klasifikácii správania žiakov,

v  udeľovaní a ukladaní opatrení vo výchove,

v  celkovom hodnotení žiakov,

v  komisionálnych skúškach.

 

 Čl. 2

Hodnotenie a klasifikácia žiakov

 

1)     Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov klasifikáciou.

2)     Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami : 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 – nedostatočný.

3)     Riaditeľ školy oznámi v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú  a ktoré premety sa neklasifikujú v súlade so školskými vzdelávacími programami (ŠkVP).

 

V školskom roku 2016/2017 sa v zmysle aktuálnych ŠkVP neklasifikujú :

 

-        vyučovacie predmety : etická výchova a náboženská výchova,

-        v ŠkVP pre študijný odbor  6317 M obchodná akadémia vyučovací predmet : podnikanie v cestovnom ruchu  (2. ročník),

-        v ŠkVP pre študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník vyučovacie predmety : sociálno-psychologický výcvik (prvý a druhý ročník) a výcvik komunikačných zručností (štvrtý ročník).

 

4)     V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade s príslušným ŠkVP.

 

5)     Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informuje zákonných zástupcov žiaka riaditeľ školy – písomne.

 

 

Čl. 3
Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov

 

 

1)     Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov.[1]) Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka.

2)     Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu.

3)     Žiak má právo

a)     vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,

b)     dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,

c)      na objektívne hodnotenie.

 

4)     Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.

 

5)      Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka.

 

6)     Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov[2]) a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení.

 

7)     V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri klasifikácií známkou uviesť slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce.

 

 

Čl. 4
Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu

1)     Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

d)     sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu,

e)     sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

f)      rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy),

g)     konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie,

h)     rozhovormi so žiakom.

2)     Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.

3)     Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát.

4)     Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.

5)     Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru.

 

Čl. 5
Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu

1)     Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou.

2)     Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.

3)     Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú:

a)     známky z ústnych odpovedí,

b)     známky z písomných prác,

c)      posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon podľa Čl. 3 ods. 5 a podľa odseku 5.

4)     Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode.

5)     Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.

 

Čl. 6

Klasifikácia v predmetoch jednotlivých vzdelávacích oblastí školského vzdelávacieho programu

 

            Klasifikácia v predmetoch jednotlivých oblastí je rozpracovaná v školskom vzdelávacom programe. Každý vyučujúci je povinný v rámci úvodnej hodiny oboznámiť žiakov s podmienkami klasifikácie v jednotlivých predmetoch príslušnej vzdelávacej oblasti v súlade s metodickým pokynom MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

 

Čl. 7

Hodnotenie a klasifikácia správania

 

1)     Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

2)     Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.

3)     Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 7.

4)     Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.

5)     Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku.

6)     Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.

7)     Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.

8)     Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.

9)     Žiak nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia sa v súlade s osobitným predpisom[3]) neklasifikuje zo správania.

Čl. 8
Opatrenia vo výchove

1)     Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.[4])

2)     Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, vedúci strediska praktického vyučovania alebo riaditeľ.[5]) V konzervatóriách môže triednemu učiteľovi predložiť návrh na pochvalu alebo iné ocenenie vedúci oddelenia. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

3)     Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

4)     Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie[6]) nasledovne:

a)     napomenutie od triedneho učiteľa,

b)     napomenutie od majstra odbornej výchovy,

c)      napomenutie od vedúceho strediska praktického vyučovania,

d)     pokarhanie od triedneho učiteľa,

e)     pokarhanie od majstra odbornej výchovy,

f)      pokarhanie od riaditeľa.

5)     Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti

a)     podmienečné vylúčenie,

b)     vylúčenie.

6)     Opatrenie vo výchove podľa odseku 5 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky[7]).

7)     Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a  5 po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.

8)     Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.

9)     Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 4 a odseku 5 písmeno a) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.

10) V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove[8]) podľa odseku 5 písm. a) určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 5 písm. b).

11) Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku 4 písm. f) a podľa odseku 5 písm. a) sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.[9])

12) Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka.[10]) Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

13) Postup pri udeľovaní a ukladaní výchovných opatrení priamo určuje školský poriadok príslušnej organizačnej zložky školy, nakoľko  proces výchovy žiakov v jednotlivých organizačných zložkách má svoje špecifiká. Zohľadňujú sa v nich aj  rôzna mentalita a  dispozície žiakov o.z. SOŠ, SPŠ a OA.

 

Čl. 9
Celkové hodnotenie

Celkové hodnotenie žiaka[11]) na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú podľa Čl. 2, Čl. 6  a klasifikáciu jeho správania podľa Čl. 7.

 

Čl. 10
Komisionálne skúšky

 

1)     Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak

a)     vykonáva rozdielovú skúšku,

b)     je skúšaný v náhradnom termíne,

c)     má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie;[12]) ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve,

d)     sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

e)     vykonáva opravné skúšky,

f)      vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,

g)     bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,

h)     koná praktickú skúšku a skúšku z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách,

i)      vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,

j)      vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

k)     vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní,

l)      školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.[13])

 

2)     Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku[14]) alebo v druhom polroku[15]) v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. b).

3)     Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku je nedostatočný[16]) alebo ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov[17]) sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. e).

4)     Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov, po písomnom súhlase Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov.[18])

5)     Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky okrem skúšky podľa odseku 1 písm. c sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.

6)     Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

7)     O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písm. a) až k) rozhodne riaditeľ školy. Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje riaditeľ školy.

8)     Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z

a)     predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy;

b)     skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet,

c)     prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.

 

9)     Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

10)  Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka[19]). Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje

a)     údaje identifikujúce žiaka,

b)     hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,

c)     návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka.

 

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenie

 

            Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy  pre školský rok 2016/2017 nadobúdajú účinnosť dňom 01.09. 2016. Zároveň sa ruší platnosť Všeobecných zásad hodnotenia a klasifikácie žiakov školy pre školský rok 2015/2016 zo dňa 02.09.2015.

 

 

                                  

                                                                               

                                                            Ing. Katarína Hartmannová

                                                              poverená riadením

 

 [1])    § 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[2])           § 55 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

[3])     § 56 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[4])      § 58 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[5])      § 38 ods. 4 a 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmenne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[6])    § 58 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[7])      § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[8])      § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[9])      § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[10])     § 11 ods. 3 písm. l) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[11])  § 55 ods. 8 a 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[12])    § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[13])   § 13 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[14])  § 56 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[15])  § 56 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[16])  § 56 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[17])  § 56 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[18])     § 55 ods. 22 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.                           

[19])  § 24 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31